TXIV PLIG AMBROISE TUS QUB LWM THAWJ TSWJ HAUV RVA TAS SIM NEEJ.

Txiv Plig Ambroise uas nws yog tus lwm thawj tswj ntawm Social Communicatoins (OSC) nyob As Xias teb tau tag sim neej rau hnub tim 7 lub 7 hli 2020 no lawm. Txiv Plig Ambroise yog neeg Is Ntias, nws tau ua tus thawj tuav xam nyob hauv Radio Veritas Asia (RVA) 9 xyoos. Nws tuag vim lub plawv nres, nyob hauv lub nroog Secundarabad Is Ntias teb. Tam sim no Txiv Plig Ambroise hnub nyoog 75 xyoos. 
FABC thov koom kev tu siab txog qhov Txiv Plig Ambroise tau tag sim neej. Tswv Qhia Liab Tshas Moos Npom uas yog tus thawj coj ntawm FABC nyob Mias Mas teb hais tias : Txiv Plig Ambroise yog ib tug tub tshaj Ntuj Lus uas txawj cheem nws lub siab kom txhob npau taws thiab nyiam nyob ntsiag to, vim nws nyiam lub Koom Txoos. Nws siv tag nws txoj sia thiab lub peev xwm los ua Tswv Ntuj cov hauj lwm. Nws yog tus chiv thiab ua cov hauj lwm tshaj xo ntawm ib zeej tsoom neeg, thiab kev kawm kom paub txog Tswv Ntuj. Pom tseeb tias Txiv Plig Ambroise hlub cov neeg pluag, nws tau ua ntau yam hauj lwm los pab cov neeg pluag yam tsis nco nkees. Thiaj yog ib qho kev cia siab ntawm cov neeg pluag txom nyem hais txog kev ua lub neej rau yav tom ntej.

Add new comment

1 + 1 =