TXIAV LUB TXIM TUAG RAU IB TUG NEEG NTSEEG NTUJ THUAM KEV TEEV HAWM MAWV XIM LIM

Hnub tim 4 lub 7 hli no, lub tsev txiav txim Lahore tau muab lub txim tuag rau yawg Ashfag Masih, yam li muab dai caj dab kom tuag. Tus txiv neej no raug txiav lub txim tias nws thuam kev teev hawm 5 xyoos tag los. Raws tsab ntawv kom nws, mas hais tias nws thuam tus Mus Has Mas hais tias Yes Xus tib leeg xwb thiaj yog tus qhia kev ntseeg.

Hnub tim 15 lub 6 hli 2017, cov tub ceev xwm nthuav tsab ntawv kom yawg Ashfag Masih. Yog tom qab nws nrog ib tug txiv neej Mawv Xis Lim sib cav nyob hauv nws lub  tsev kho tsheb. Tus txiv neej ntawd tsev neeg hais tias : lub txim liam tias nws thuam kev teev hawm, mas yog lam liam xwb. Nyob ntawm lub tsev txiav txim, Masih tshaj tawm tias nws tsis tau ua txhaum, yog tus txiv neej Mawv Xis Lim ntawd txhob txwm tuaj ua kom nws lub tsev kho tsheb kub ntxhov.

Tab txawm Masih tshaj tias nws dawb huv, tsis kav lub tsev txiav txim tau tawm tsab cai txiav txim muab nws tua lawm.

Add new comment

1 + 14 =