TUS XAS MAS LIAS SIAB ZOO

Nres Has (Rehan) uas nyob Vas Lis Npus Las (Warispura), Pas Kis Taas teb txhim tsa lub koom haum tus Xas Lias siab xyoo (The Good Samaritan Resource Centre) los txhim kho neeg lub neej. Lub Koom Haum no tsis pub nyiaj rau cov neeg pluag, tab sis pab kom cov neeg pluag xeem txawj ua tej yam hauj lwm los yug lawv tsev neeg. Lub Koom Haum ua raws li tus Xas Mas Lias siab zoo tus yam ntxwv, thiab pab kom tej tus neeg txawj ua tej yam hauj lwm nrhiav nyiaj los yug nws tsev neeg xws li: tsav tsheb 3 lub log thauj neeg, ua tej lub khw muag toob xib me me, ua tej lub tsev xaws khaub ncaws, qhib tsev ua plaub hau thiab lwm yam.

Lub Koom Haum tseem nrhiav nyuj twm thiab nrhiav yaj rau cov neeg txawj yug tu kom lawv tau muag.

Vim muaj lub Koom Haum tus Xav Mas Lias siab zoo, mas tsoom pej xeem thiaj muaj hauj lwm ua thiab yug tau lawv tsev neeg. Yog tsis muaj lub Koom Haum pab, mas ntshe yuav muaj neeg ua neeg thov khawv zaum ntawm ntug kev coob, thiab tsoom pej xeem yuav muaj nuj nqis hnyav heev.

Nres Has xav tias qhia lwm tus nuv ntses, zoo dua pub ntses rau. Vim li ntawd nws thiaj pab cov neeg zej zog kom lawv muaj hauj lwm ua los yug lawv tsev neeg. Nres Has piav tias lub koom haum tsis pub nyiaj rau leej twg, tab sis lub koom haum yuav tej yam cheem tsum siv pab cov neeg pluag, vim yog tsis xav kom muab nyiaj coj mus siv ua lwm yam.

Nres Has muaj 2 tug kwv tij kwv npawg nyob As Mes Lis Kas teb, yog Nas Yaws (Nayer) thiab His Xas Has (Issac). Nkawd yog ob tug pab nyiaj txiag tuaj rau tsoom pej xeem. Nyob hauv 6 lub hlis xwb, lawv twb tau qhib tej lub tuam tsev tsim toob xib me me li ntawm 10 tawm lub uas yog cov neeg ntseeg pluag txom nyem ua hauj lwm nyob hauv, thiab tseem tab tom npaj yuav txhim 50 lub ntxiv. Nres Has lub hom phiaj yog pab tsoom pej xeem raws li nws lub peev xwm ua tau, tej nyiaj txiag nws tso rau lwm tus txais mas nws tsis yuav paj. Nws tsis ceev nyiaj rau nws tus kheej, tas txhua yam nws muaj mas yog muab los txhawb nqa cov neeg pluag txom nyem.

Add new comment

4 + 3 =