Tus poj niam Kav Tos Liv tau txais Leej Niam Teresa qhov paj tshab hais txog cov hauj lwm nyob hauv Social

Hnub tim 16 lub 4 hlis no, Belinda uas nws yog ib tug poj niam Is Ntias Kav Tos Liv, nws yog ib tug tau txais Leej Niam Teresa lub paj tshiab zaum tim 3 nyob hauv lub nroog Mumbai, lub xeev Maharashtra uas nyob Is Ntias sab hnub poob.  

Qhov paj tshab uas nws tau txais yog qhov paj tshab ua hauj lwm pab neeg nyob hauv Social. Ray of Hope Munbai uas yog lub Koom Haum txhim kho (NGO) uas muaj Eddie Pereira ua tus coj thiab yog tus pub paj tshab. 

Belinda yog tus txhim tsa lub Koom Haum lub tsev khuv leej, los yog Karuna Ghar (Home of Mercy) Foundation (KGF) nyob hauv lub nroog Thas Nes, uas yog lub nroog loj tshaj nyob hauv lub xeev Maharashtra nyob sab hnub poob hauv Is Ntias teb. Kom tau ua qhov chaw txais tu cov me nyuam ntsuag thiab cov pluag txom nyem hauv xyoo 2006. 

KGF ua tus nrhiav txhua yam los txhawb nqa cov me nyuam, xws li txhiam xws noj, khaub ncaws hnav thiab kev kawm ntaub ntawv. 

Ua ntej no nws yog ib tug tub ua hauj lwm Social ntawm lub tsev teev Ntuj Kav Tos Liv uas zwm rau lub Cheeb Koom Txoos Bombay thiab lub tsev kawm ntawv. Nws tseem ua hauj lwm nrog lwm pab neeg uas lawv txhawb nqa cov me nyuam tuag tes tuag taw thiab. Nws hais tias nws lub hom phiaj ntawm kev pab neeg yog khuv leej cov me nyuam tsis muaj chaw nyob thiab cov yim neeg pluag. Cov tub ntxhais hluas tau txais kev kawm kom txawj npaj lawv lub neej rau yav tom ntej. Qhov paj tshab nws tau txais yog daim ntawv pov thawj thiab lub meej mom.  

Nws hais tias : nws txoj hau kev hloov pauv ntawm cov me nyuam yaus nyob hauv zej zog yog ib qho nyuaj kawg. "Ntau zaus peb suav tsis tau lub hwj chim ntawm kev tuav tes, lub suab luag ntxhi, hais lus zoo siab, kev sib mloog, kev qhuas hauv lub siab tuaj, los yog qhia txog kev txhawj xeeb me me tsawg dhau, txhua yam no muaj peev xwm hloov tib neeg lub neej tau.”

Xyoo 2023, nws thiaj yog ib tug poj niam nyob hauv 31 tug poj niam uas zej zog lees paub thiab yog tus poj niam muaj lub zog txhawb nqa loj tshaj nyob ntiaj teb no.

 

Add new comment

4 + 9 =