TSWV QHIA HAUV MIAS MAS MOB SIAB TXOG QHOV COV TUB ROG TUA COV TSEV TEEV NTUJ

Hnub tim 23 lub 5 hlis tag los, ib lub tsev teev Ntuj Kav Tos Liv nyob hauv lub zos Kayan Tharyar uas nyob nrug deb ntawm lub nroog Kayah li 7 kis los mev raug muas txwv phom loj piam sij ntau qhov kawg. Tswv Qhia Npos uas yog tus Tswv Qhia nyob Mias Mas teb chim siab thiab mob siab txog qhov cov tub rog tus phom loj raug lub tsev teev Ntuj thiab ua rau tsoom pej xeem kuj tuag coob leej.

Vim kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb, ces ib txhia pej xeem tsis muaj vaj tse nyob. Lawv thiaj mus thov nyob hauv lub tsev teev Ntuj, tab sis cov tub rog tseem xuas phom loj tua lub tsev teev Ntuj piam sij thiab ua rau neeg tuag.

Tswv Qhia Npos uas yog tus thawj coj tsoom Tswv Qhia As Xias thiaj tau hais cov lus no tias “Thov kom txhua lub Koom Haum thiab txhua pab neeg nrog cheem tsov rog thiab txhob ua kom lub teb chaws kub tshaj no.”

Ib tug pwm tsav Mias Mas hais tias cov pej xeem yog neeg pluag txom nyem, tus kab mob COVID-19 lwg lawv ntawm kev ua noj ua haus, kev tshaib nqhis. Lawv thiaj vam txog lub tsev teev Ntuj ua lawv lub chaw nyob kom tau tiv thaiv lawv tsev neeg, tab sis lawv kuj raug tua tuag.

Add new comment

6 + 5 =