TSUJ XEEB 70 XYOO XOV TOOJ CUA VAS TIS KAS TSHAJ TAWM MUS TXOG AS FIV KAS TEB.

(www.vaticannews.va/en)

Hnub tim 17 lub 7 hli no, lub tsev vas (Website) Signis Africa thiab lub xov tooj cua Vatican Radio English Africa Service nrog rau cov tub ntawv xov xwm Kav Tos Liv uas txawj siv lus Aas Kiv tau sib koom sab laj nyob Online. 
Kev sab laj yog hais txog tsuj xeeb Vas Tis Kas lub xov tooj cua tshaj mus rau Africa teb txwm 70 xyoo lawm. Signis yog ib lub Koom Haum Kav Tos Liv nyob ntiaj teb uas ua hauj lwm fab hais txog kev tshaj xo nyob hauv xov tooj cua. Lub Koom Haum Signis muaj nyob txhua xeev ntuj thiab nyob As Fiv Kas teb. Txiv Plig Samasumo hais tias : kev tshaj xo hais txog Kav Tos Liv nyob Africa teb, pom tau tias tau qhia ntau ntau yam kom sawv daws pom txog yam zoo nyob rau yav tom ntej. Lub xov tooj cua Vatican Radio yog Vaj Qhia Pis Us ua tus tsim kom muaj nyob hauv hnub tim 12 lub 2 hlis xyoo 1931. 6 xyoo tom qab thiaj tshaj tawm ua lus Aas Kiv nyob Short Wave nyob As Fiv Kas teb. Lub xov tooj cua Vatican Radio tau koom tes nrog lwm lub xov tooj cua thiab cov tsev teev Ntuj Kav Tos Liv nyob As Fiv Kas teb, kom tau xa sob lus ntawm Vatican Radio mus rau lwm cov xov tooj cua uas yog FM txhua txhua hnub. Tsis tas li ntawd tseem muaj Vas Tias Kas lub Website hais lus Aas Kiv nyob hauv txhua txhua hnub thaum yuav tsaus ntuj thiab. Yog ua kom lub Koom Txoos As Fiv Kas siv lus Aas Kiv nyob Vas Tis Kas yog thawj yam tseem ceeb thiab txhawb nqa kom lub Koom Txoos As Fiv Kas nrov mus thoob ntiaj teb.

 

Add new comment

1 + 0 =