Tshaj tawm hais txog kev txuas hnub nyoog thiab kev teeb tsa Tswv Qhia zaum 2

Txiv Plig Gianni Criveller uas yog ib tug tub tshaj Ntuj Lus PIME thiab paub txog ntau yam ntawm Suav teb. Tab tom tuav xam txog kev teeb tsa 2 tug Tswv Qhia nyob hauv 2 xyoos dhau los, vim txoj kev ntseeg tseem raug txwv nruj kawg nyob Suav teb, ces hais txog kev tsa los yog txuas hnub nyoog rau cov Tswv Qhia kuj tseem yog ib qho khuam siab ntawm cov tseem hwv Suav.

Vas Tis Kas tau tshaj tawm txog kev txuas hnub nyoog hais txog kev tsa Tswv Qhia ntawm cov tseem hwv Suav, thiab tau muaj 2 nqe lus ntxig nug tseem ceeb li no.

Tswv Qhia Parolin uas yog tus thawj tswj hais nyob hauv ntawv xov xwm Vas Tis Kas hais txog kev teeb tsa 6 tug Tswv Qhia tias “Nod yog thawj kauj ruam, hos lwm kauj ruam mas tab tom ua. Peb paub zoo tias tseem tshuav ntau lub Cheeb Koom Txoos uas tsis muaj Tswv Qhia, thiab tej lub Cheeb Koom Txoos uas muaj tej tug Tswv Qhia laus laus. Tseem muaj tej lub Cheeb Koom Txoos uas lawv npaj qhib kev nrog Vas Tis Kas sib haum xeeb. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus kuj cia siab thiab tab tom nrhiav lub sij hawm nrog cov tub tseem hwv sib tham.

Tswv Qhia Luis Antonio tawm tswv yim txog kev sib cog lus no tias Vas Tis Kas tsis tau muab kev sib cog lus los ua chaw daws teeb meem ntawm txhua yam, sawv daws yeej paub thiab lees tias tshuav sij hawm ntev heev, yuav nkees yuav sab, yog sib tham nthawv nthav kom tiav, mas ntshe yuav to taub yuam kev thiab ua xyem xyav.

Add new comment

6 + 11 =