Tom qab av qeeg nyob Hais Tis tas, 2 tug Leej Phauj tshaj Ntuj Lus ya dav hlau rov qab mus As Mes Lis Kas teb

(Our Sunday Visitor photo)

Hnub tim 14 lub 8 hli tas los no, av qeeg thiab Hais Tis teb raug xwv txheej loj kawg. 2 tug Leej Phauj ua hauj lwm nyob Hais Tis teb tau npaj toob xib puaj yam ntau kawg xa mus pab tsoom pej xeem, ua ntej nkawd yuav ya dav hlau rov mus As Mes Lis Kas teb. Cov xwm av qeeg txaus ntshai heev, tab sis tsis cuag 2 xyoos tag los.

2 tug Leej Phauj npaj cov txheej rau tshuaj noj, hnab looj tes phais neeg, khaub ncaws, khau, pam vov chaw pua thiab ntaub qhwb qhov txhab xa mus rau Les Cayes kom cov kws kho mob tau siv los pab tsoom pej xeem.

Hnub tim 23 lub 8 hli tag los, raws kev soj ntsuam cov neeg tuag los ntawm av qeeg yog 2,200 leej, cov neeg raug mob yog 6,000 leej, thiab tsoom pej xeem tej vaj tse piam sij lawm 77,000 lub. Zoo li sawv daws lub neej hloov mus thiab tsis tuaj yeem yuav mus tau hauv nroog Port-au-Prince, lawv tsuas yog nyiag mus hmo ntuj xwb. Cov Leej Phauj nyob New Jersey tau mus txog Hais Tis teb thawj zaug yog tom qab av qeeg loj nyob hauv xyoo 2010. Tab txawm 2 tug Leej Phauj dim ntawm tej xwv txheej kub ntxhov, tsis kav lub nroog Les Cayes uas nyob nrug deb li 80 miles kuj raug piam sij tas. Cov yim neeg lawv nyob hauv tej lub tsev tsam phooj (Tsev ntaub) thiab pw hauv pem teb, lawv ntshai av xaub thiab ntshai dej nyab kawg.

Add new comment

18 + 2 =