THAJ TXI NTUJ NYOB HAUV TSHEB

Yog vim lub zim txwv no muaj tus kab mob Covid-19, ces ua rau txhua txhia lub teb chaws tsis tau kev sib sau tej pab neeg coob coob nyob ua los teev Ntuj. Cov Txiv Plig Kos Loos Npias thiaj muab lub tswv yim los ua thaj txi Ntuj Drive-In nyob hauv lub nroog Chia, uas nyob nrug deb ntawm lub tuam ceeb Npos Kos Tas li 10 km. 
Drive-In txhais tias nyias zaum nyob hauv nyias lub tsheb teev Ntuj. Hnub Chiv tim 30 lub 8 hli no, cov neeg ntseeg thiaj nyias tsav nyias tsheb tuaj nres nyob ntawm tshav puam, nyias zaum nyob hauv nyias tsheb mloog Txiv Plig Luis Carlos Ayala coj ua lub thaj txi Ntuj. 
Muaj 300 lub tsheb tuaj nres nyob ntawm lub tshav puam ua thaj txi Ntuj ua ke. Thaum txog lub caij faib lub Cim Yug, mas Txiv Plig Luis Carlos Ayala tau nqa lub Cim Yus coj mus cev rau cov ntseeg ib tug zuj zus nyob ntawm nyias lub tsheb. Kos Loos Npias teb muaj kev txwv tus kheej los sis kaw nyias tus kheej nyob hauv tsev txij thaum lub 3 hlis xyoo no los lawm, vim muaj tus kab mob Covid-19 sib kis. Cov tseem hwv txwv thiab qhia kom tsoom pej xeem muab siab rau saib xyuas kev noj qab haus huv nyob hauv yim neeg. Nco ntsoov lub sij hawm tawm mus thiab rov los tsev. Tej kiab khw yuav tsum tu yam ub yam no kom huv si thiab xyuam xim. 
Txwv tsis pub neeg sib tuav tes thiab nyob sib ze ntawm tej tshav puam. Tseem hwv kuj muaj txoj cai txwv ua thaj txi Ntuj thiab txwv tsis pub sib sau nyob hauv lwm txoj kev teev hawm. Txij lub 3 hlis los txog tam sim no, Kos Loos Npias teb tseem siv txoj cai txwv nruj nruj ntawd tsis tau tso tseg. Nyob hauv qee lub nroog nyob Kos Loos Npias teb, mas txhua tus pej xeem tawm hauv tsev mus ua hauj lwm raws li nyias tus zauv kawg nyob hauv daim ntawv taub hau. Yam li tus zauv kawg ntawd yog zauv tab, mas yus tawm tau hnub tab. Yog zauv txooj, mas yus tawm tau hnub txooj. (Khib – Khub). 
Txij lub 3 hlis los txog tam sim no, Kos Loos Npias teb muaj cov neeg mob Covid-19 ze 600,000 leej lawm. Yog lub teb chaws muaj neeg mob Covid-19 coob tim 9 nyob hauv ntiaj teb no. Muaj cov neeg mob Covid-19 tuag 19,000 leej. 

 

Add new comment

3 + 14 =