THAIB TEB YOG QHOV CHAW SIB THAM NTAWM COV KEV TEEV HAWM, VIM LUB MOO ZOO

Yog vim muaj ntau txoj kev teev hawm, ces lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiaj kub siab ua qhov chaw sib tuav xam ntawm cov kev teev hawm, muaj kev sib sau sab laj thiab ua ntau yam kev lom zem. Kev sib sau sab laj nyob hauv xyoo 2020, muaj 15 leeg sib sau ua ke. Tswv Qhia Chousak Srisuk uas yog tus thawj coj tau hais txog : kev tshaj lub Moo Zoo thiab kev coj raws lub Koom Txoos txoj cai nyob hauv 8 tsab ntawv txij xyoo 1965 txog xyoo 2020.

Txiv Plig Playul Phong tau faib 3 nqe lus, xws li :

(1) kev xyaum tswj lub siab thiab tso kev plees kev yi tseg.

(2) kev mloog luag tej, vim luag tej lus muaj nqis nyob hauv lwm txoj kev teev hawm thiab txhob ua neeg khav theeb.

(3) kev nyob ua ke hauv sawv daws tej kab lis kev cai thiab kev nyob xyaw tsoom pej xeem.

Nyob hauv lubl rooj sab laj muaj ntau leej Txiv Plig tau tawm tswv yim nthuav txog kev tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Bangkok. Cov Txiv Plig tau txhib kom cov neeg ntseeg kub siab kawm kev ntseeg thiab lis lub Koom Txoos cov dej num, kom cov xib hwb thiab cov muaj lub siab kub lug txog kev tshaj Ntuj Lus muab siab rau tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo ntxiv mus.

Add new comment

1 + 12 =