TAB TXAWM RAUG TXWV NTAU YAM, TSIS KAV COV NTSEEG NYOB SUAV TEB KUJ UA HMOOV TSUJ XEEB YES XUS YUG

Hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los xyoo 2020, tseem hwv Suav tau txwv ntau yam hais txog kev ua hmoov. Vim txoj kev ntseeg nyob Suav teb kuj tsis tau nthuav dav thiab muaj tus kab mob Covid-19, ces kev ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los ntawm cov neeg ntseeg, mas yuav tsum tau nyob sib nrug raws tseem hwv txoj cai. Muaj qee thaj tsam raug kaw tsis pub ua hmoov tsuj xeeb. Cov thaj tsam uas tseem hwv tso cai kheev cov neeg ntseeg ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los, mas muaj tub ceev xwm thiab muaj cov thawj coj mus koom. Ua rau cov neeg ntseeg sov siab thiab tso siab tias muaj cov tub ceev xwm mus saib xyuas kev ruaj ntseg thiab muaj kev tiv thaiv tus kab mob zoo. Tseem hwv Suav kuj zoo siab uas muaj ntau lub tsev teev Ntuj raug kaw tsis muaj neeg kiag.

Nyob sab hnub poob hauv Suav teb, mas cov tseem hwv tsis pub ua hmoov txuj xeeb Yes Xus yug los. Vim kev ua hmoov tsuj xeeb, mas yog ib qho yuav muaj neeg sib sau nyob coob coob ua ke. Ces cov thawj coj thiab cov tswv zov thiaj tsis pub ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los nyob txhua qhov chaw. Cov neeg ntseeg tsuas yog ua thaj txi Ntuj xws li txhua txhia lis piam xwb, kom tsis txhob muaj teeb meem. Tsis tas li ntawd, hnub uas cov neeg ntseeg ua thaj txi ntuj, mas lawv kuj txwv tsis pub coj cov me nyuam yaus mus koom thaj txi Ntuj. Nyob Suav teb txoj kev ntseeg tseem tsis tau nthuav dav, tab sis tseem muaj tus kab mob Covid-19 los cuam tshuam nrog thiab, ces thiaj ua teeb meem rau cov neeg ntseeg txoj kev ua Hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los.

Add new comment

1 + 2 =