SYNOD YOG KEV MLOOG THIAB SIB FAIB

Tom qab ua lub thaj txi Ntuj nyob hauv lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb tas, mas Vaj Qhia tau tsa lub rooj sab laj cov Tswv Qhia zaum tim 16 uas yuav kaw tseg rau xyoo 2023. (Aleltheia photo)

Lub 4 hlis tag los, Vaj Qhia tau npaj txoj kev tshiab nyob hauv cov Tswv Qhia lub rooj sab laj hu ua “cov hauj lwm hauv tsev teev Ntuj”, kev muaj feem cuam sib koom nrog cov hauj lwm. Cov neeg tuaj sib sau sab laj muaj ze ntawm 3,000 leej, xws li cov Tswv Qhia Liab, cov Tswv Qhia, cov Txiv Plig thiab cov neeg ntseeg.

Lub rooj sab laj Tswv Qhia tsis yog kev sab laj ntawm lub Koom Txoos, cov tub kawm los sis tham txog kev tseev tsim, tab sis yog kej sib tham tej yam hais txog cav txiaj ntsim raws Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj kev.

Thawj yam ntawm Huab Tais Yes Xus, mas tsis muaj kev sawv sib nrug deb, tsis ua lub siab ntxhov hnyo, tab sis nws muaj peev xwm tab meeg ntsib txhua tus. Tsis muaj ib yam dab tsi ua kom Huab Tais Yes Xus nyob ntsiag to tau. Kev ua lub neej nyob yog kev tab meeg sib ntsib thiab muaj cuab kav tiv tas txhua yam, tsis yog ntsib ib zaug xwb. Yog peb nyob hauv txoj kev no, peb kuj yog cov muaj peev xwm nrog lwm tus neeg tab meeg sib ntsib, ib yam li peb siv sij hawm los nrog Tswv Ntuj sib ntsib thiab sib fim.

Yam ob, yog kev mloog Tswv Ntuj Lus. Nod yog txoj hauj kev uas Tswv Ntuj qhia rau peb thiab hu kom peb tso tas txhua yam dhau los pov tseg. Yog thaum peb ntsib Tswv Ntuj lawm, peb thiaj yuav qhib peb lub siab nrog Tswv Ntuj sib fim sib haum xeeb tiag tiag. Tom qab ua thaj txi Ntuj tas, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus piav tias “Cov neeg uas lawv tab tom muaj kev ntxhov siab, lawv txoj kev ntseeg loj hlob tsis txaus, mas lawv kheev kheev rov tua lawv tus kheej. Peb yuav tsum thov Ntuj pab lawv thiab lawv cov tsev neeg. Txhob tso lawv nyob twm zeej thiab raug cais, peb yuav zoo siab txhawb nqa lawv”.

Add new comment

2 + 1 =