SIB KOOM SIAB PAB NTIAJ TEB NEEG TIV THAIV COVID-19

Lub rooj Tswv Qhia sib tuav xam txog txoj kev ntseeg (PCID) thiab lub rooj kav xwm Plos Tes Taas (WCC) tau nqua hu kom cov neeg ntseeg saib txoj kev sib koom siab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Ces phim tas cov neeg ntseeg yuav los sib koom tes pab ntiaj teb neeg tiv thaiv tus kab mob Covid-19. 
Kev sib koom siab ua hauj lwm pab ib tsoom neeg nyob thoob ntiaj teb ntawm tus kab mob Covid-19, yog ib qho ua kom cov Plos Tes Taas thiab cov Kav Tos Liv pom txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg thiab pom txog txiaj ntsim ntawm kev sib haum xeeb. Kev sib koom siab ua hauj lwm no, yuav coj cov neeg ntseeg mus txog lwm txoj kev teev hawm lub hom phiaj thiab. Tas ib tsoom neeg nyob ntiaj teb no zoo li yog ib yim neeg uas Tswv Ntuj tsim los raws li Tswv Ntuj lub hom phiaj. Tib neeg txoj kev cia siab thiab txoj kev vam yog nyob hauv Yes Xus. Vim li ntawd, cov neeg ntseeg yuav sib koom nyob hauv Yes Xus thiab ua cov hauj lwm dawb huv los pab ntiaj teb neeg. Cov hauj lwm sib koom siab ua, yog ua raws Yes Xus tus piv txwv kom tau cawm neeg tus ntsuj plig. Cov neeg ntseeg yuav sib koom siab tiag tiag thiab sib pab thov Ntuj rau lub ntiaj teb neeg kom lub ntiaj teb neeg txawj sib koom siab ua cov hauj lwm tseem ceeb thiab sib pab tiv thaiv tus kab mob Covid-19. Cov neeg ntseeg yuav ua neeg me tsis muab hlob nyob hauv lawv cov dej num, txawj hwm luag tej thiab khuv leej luag tej kom haum rau txoj kev hlub uas Tswv Ntuj muab rau ntiaj teb neeg. 

 

Add new comment

4 + 2 =