SAU SIAB HAIS TXOG COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM ZAUM OB.

Cov neeg ntseeg uas yog cov kav xwm fab kev tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Npaas Koj tau tsa kom muaj kev sau siab kawm Ntawv Ntshiab nyob hauv Online. Lawv siv Google meet los sib ntsib sib tham hais txog “Cov Hauv Paus Xa Lus Tej Hauj Lwm zaum 2”. Muaj Txiv Plig Vasan, CSS ua tus coj kev sib sau siab nyob hauv hnub tim 27 lub 6 hlis 2020 no. Muaj cov neeg ntseeg sib sau nyob Online 92 leeg, muaj 2 leeg mloog nyob ntawm Txiv Plig xub ntiag, muaj 12 leeg tab tom xyaum, muaj 4 tug pab Txiv Plig thiab xam tas nrho cov neeg sib koom sau siab yog 112 leeg. Cov neeg sib sau siab nyob Online yog tuaj ntawm 7 lub Cheeb Koom Txoos tuaj, xws li lub Cheeb Koom Txoos Bangkok, lub Cheeb Koom Txoos Ratburi, lub Cheeb Koom Txoos Nakhonratchasima, lub Cheeb Koom Txoos Chanthaburi, lub Cheeb Koom Txoos Ubonratchathani, lub Cheeb Koom Txoos Chiangmai thiab lub Cheeb Koom Txoos Nakhonsavanh. Tsis tas li ntawd tseem muaj ntej pab neeg ntseeg nyob hauv ntau qhov chaw nkag mus koom thiab. Muaj lub tsev kawm ntawv Assumption yog tus qhia Google meet rau lawv sib sau siab zaum no.

Add new comment

4 + 1 =