Peb Ceeb luam 240 plhom phau Ntawv Ntshiab, tso cai los sis kom txog kev muag tawm

Muaj 2 yam xwm sib cov nyom tshwm sim nyob Suav teb, thaum muab coj los nyeem ua ke lawm, nws zoo nkaus li qhia txog ob yam xwm txheej ntawm cov ntseeg hauv lub teb chaws. Lub Koom Haum nom tswv saib yog qhov tseem ceeb nyob hauv ntau hnub dhau los hais txog cov xwm txheej no. Kev mus tsham Pej Ceeb, Saas Hais thiab Nanjing ntawm Dick Gevers, tus xib hwb Pentecostal uas tuaj ntawm Africa naj tuaj. Txij lub 11 hlis tsaib no nws yog tus lwm tswj ntawm Universal Biblical Alliance, uas yog lub Koom Haum ntsia pom txog cov Ntawv Ntshiab thoob ntiaj teb sib koom tes nrog thiab muaj lub hom phiaj tshaj Ntawv Ntshiab ua txhua xeem lus nyob thoob ntiaj teb. 

Tau txais kev txhawb nqa los ntawm lub Koom Txoos Plos Tes Taas Suav thiab pab neeg nyiam teb chaws uas yog cov thawj coj Plos Tes Taas nyob Suav teb, ntsia pom tias kev tuaj tsham ntawm tus lwm tswj Ntawv Ntshiab tsis tau muaj dua li. 

Hnub tim 1 lub 4 hlis no muaj kev luam Ntawv Ntshiab tshaj 246 plhom phau nyob hauv lub tsev luam ntawv Nanjing Amity Printing Co. Nyob Nanjing 89 plhom phau cia rau Suav, dua li lwm cov Ntawv Ntshiab uas yog txhua xeem lus, mas siv nyob hauv 140 lub teb chaws nyob thoob ntiaj teb. 

Lub hlis no, muaj tug puav neeg ntseeg nyob hauv cov neeg ntseeg no yuav raug txiav txim txog kev faib Ntawv Ntshiab yam tsis raug cai, thiaj tej zaum tus neeg ntawd yuav raug kaw nkuaj 15 xyoos. 

Qhov ntxim siab mas yog qhov tiv thaiv tus kheej, tus neeg raug kom ntawd hais tias cov ntawv no yog Ntawv Ntshiab uas luam nyob Nanjing Amity Printing Co. Yuav ntau phau thiab faib dawb pub rau cov neeg tsis muaj nyiaj yuav, tsis yog kev ua lag luam dab tsi. Qhov ua li no, mas yog txhaum kev cai. Vim nws yog nyob hauv tseem hwv txoj cai txhawb nqa kev nthuav Ntawv Ntshiab uas lus Suav thiab yog cov neeg ntseeg uas tsis tau nce npe thiab tseem hwv kav nruj nruj. Qhov no rov lees paub lub ntsiab lus tseeb ntawm Pej Ceeb hais txog “Kev ua kom dawb huv” yog dab tsi ?

 

Add new comment

4 + 15 =