Nyab Laj daim ntawv dawb tshaj tawm tias tseem hwv txuag kev ywj pheej ntawm kev ntseeg.

Nyab Laj nthuav daim ntawv txoj cai tshaj tias : Hanoi hwm thiab txuag kev ywj pheej ntawm kev ntseeg, tab sis cov kev teev hawm uas tsis nce npe hais rau Radio Free Asia tias : lawv tsis muaj kev ywj pheej nyob hauv lawv txoj kev ntseeg thiab qhov tseeb tiag tseem hwm caij tsuj lawv. Cov ntawv tshaj tawm ntawm pab neeg saib xyuas kev teev hawm hais tias : “Tsis muaj kev xaiv ua thiab ua tsis zoo rau kev ntseeg los kev teev hawm, los yog kev sib tawg ntawm kev teev hawm. Cov teev hawm kev ntseeg sib txawv sawv daws nyob ua ke koom zej koom zos.

Nyob Nyab Laj teb, txhua txoj kev teev hawm muaj vaj huam sib luag nyob hauv txoj cai. Thiab tseem hwv tsis tau xaiv ua phem los yog iab hiam ib txoj kev teev hawm twg.   Kev ua raws txoj cai thiab nce npe rau tseem hwv, zim txwv no tseem hwv tau lees thiab txuag cov kev teev hawm 36 lub cheeb tsam nyob hauv 16 txoj kev teev hawm. 

Yam li kev teev hawm Phus Thas, Kav Tos Liv, Plos Tes Taas, Kaus Dai, Hoa Hao, Islam thiab Npas Hais. Cov uas lawv teev hawm tej txoj kev teev hawm uas tsis tau txais lus tso cai, tseem hwv kuj tso cai rau lawv ywj pheej. 

Hanoi hais tias cov kev teev hawm uas tsis nce npe yog cov txhaum cai thiab kev siv txoj cai ua kom cov neeg no tsis tau kev sib ntsib thiab teev lawv txoj kev ntseeg. Tseem hwv hais tias cov Koom Haum, los yog tej pab neeg hauv kev teev hawm yuav tsum nce npe rau tseem hwv, kom tseem hwv lees paub thiab raug cai.  

Txawm li cas kuj xij, txawm peb yuav muab siab rau nce npe rau tseem hwv npaum cas, tsis kav lawv tsis quav ntsej tsis tso lus kheev li. Cov lus no yog ib tug hauj sam tseem ceeb nyob hauv cov hauj sam Phus Thas ua tus hais tawm. Vim lawv raug cov nom nyob Hanoi txwv thiab iab hiam txij xyoo 1975 los lawm.

 

Add new comment

1 + 11 =