MUAJ 5 TUG TXIV PLIG THIAB 2 TUG LEEJ PHAUJ RAUG NTES NYOB HAIS TIS

(Thau los ntawm: Aleteia)

Kev kub ntxhov zaum kawg nyob Hais Tis teb, yog 5 tug Txiv Plig, 2 tug Leej Phauj thiab 3 tug neeg ntseeg raug ntes lub sij hawm lawv tab tom mus hauv ib lub nroog ze lub tuam ceeb Port-au-Prince, hnub tim 11 lub 4 hlis no.
Kev nyiag ntes neeg nyob Hais Tis teb, muaj yuav luag txhua hnub. Txhais tau tias yog ib txog kev tsis muaj kev tso siab thiab ntxhov quav niab nyob hauv kev tseev tsim. Cov teeb meem no yog tshwm sim los ntawm tej pab neeg, vim Hais Tis teb yog lub teb chaws pluag txom nyem tshaj nyob xeev ntuj As Mes Lis Kas. Cov tub sab nyiag ntes neeg tau hu nqi txhiv nqi taub hau yog 1 plhom US dos las. Yog tau 1 plhom US dos las, mas lawv thiaj yuav tso 10 tus neeg uas raug ntes ntawd. Tej yam no qhia meej tias cov tseem hwv tsis muaj kev tiv thaiv saib xyuas cov pej xeem kom zoo, thiab ua rau tsoom pej xeem tsis muaj kev tso siab. Ces cov neeg nyiag ntes neeg tau zoo tseb txoj kev ntshai rau tsoom pej xeem, ua rau tsoom pej xeem Hais Tis lub siab ntshai ruj rwg txog txoj kev raug tub sab nyiag ntes. 

 

Add new comment

6 + 9 =