As Mes Lis Kas thov kom tseem hwv Myanmar tso cov thawj coj ntawm kev teev hawm.

Tus tshaj lus pwm tsav txawv teb chaws tau hu cov lus iab hiam no ua  “tsim tawm” thiab thov kom tso Dr. Samson’s tawm sai sai. Nws tus kws lij choj Dong Nang tau hais tias nws tau thov kom rov hais dua qhov kev txiav txim. 

“Peb tau sau ntawv mus lawm thiab yuav thov hais txog kev zam txim kom kawg, kuv yuav ua txhua yam uas tau ua”. 

Txoj kev cai tub rog uas phem ntawm Myanmar teb lub hom phiaj yog tsom mus rau Dr. Samson’s, tus neeg tseem ceeb ntawm kev teev hawm uas nto npe thiab tib neeg hwm, vim nws cov hauj lwm muaj peev xwm. Yam li kev txhawb nqa kev ywj pheej hauv kev teev hawm thiab kev ntseeg. Dr. Samson’s tau muab nws tus kheej los txhawb nqa kev thaj yeeb, tiv nrog tshuaj txhaum kev cai nyob Myanmar, muab siab rau taij thov kev ncaj ncees thiab kev muaj vaj huam sib luag rau cov neeg ntseeg nyob hauv lub xeev Kachin thiab thoob lub teb chaws. 

Pub kev yooj yim rau kev xa cov neeg thoj nam 100,000 leej rov mus nyob hauv lawv qub zog nyob Kachin yam tsis raug xwv txheej dab tsi. 

Hnub nyoog 65 xyoos uas yog tus qub thawj coj Kachin Baptist Convention thiab tus thawj coj ntawm lub rooj tuav xam Kachin. Dr. Samson’s yog mob ntsws o thiab ntshav siab. Nws raug ntes nyob hauv lub tshav dav hlau Mandalay thaum lub 12 hlis tsaib no. Yog lub caij nws tab tom yuav nce dav hlau mus kho mob nyob Thaib teb. Cov tub ceev xwm tshaj tawm nws lub npe nyob hauv cov neeg tsis pub caij dav hlau ya tawm, ces lawv soj ntsuam nws thiab pw ib hmos nyob hauv cov tub rog lub tsev. 

Hnub tom qab, cov tub ceev xwm muab nws xa rov los Myitkyina uas yog lub nroog loj nyob hauv lub xeev Kachin. Ces nws rov raug ntes dua ib zaug ntxiv.

 

Add new comment

3 + 0 =