Lub tsev txiav txim Rush txiav txim kaw 5 xyoo rau cov neeg hloov siab los teev Ntuj

Lub tsev txiav txim Rush txiav txim kaw 5 xyoo rau cov neeg hloov siab los teev Ntuj

(Rasht court sentences Christian converts to five years in prison for praying together) -Asianews photo-

 

Muaj 3 tus neeg raug txiav txim raws txoj cai 500, yog raws Is Laas txoj cai. Lub lub txim yog tshaj tawm thiab txw kom neeg hloov siab los ntseeg tej txoj kev ntseeg yuam kev uas tsis haum rau Is Laas txoj cai, ib yam li cov kev phooj ywg nrog cov thawj coj txawv teb chaws.

Tus thawj nyob hauv lub rooj txiav txim raug quab yuam kom muab tej yam ntawm cov neeg ntxeev siab uas hu ua “Ua ywj siab”. Lawv 3 leeg raug txiav txim kaw nkuaj 5 xyoo thiab nplua ib leeg 18 plhom thos mas. Raug 7,500 US dos las.

Iman Soleimani yog tus kws txoj cai sawv cev ntawm 3 tug neeg ntseeg, nws hais tias lub tsev txiav txim ua raws Guardians Of the Revolution xwb.

Raws li nws xav, mas lawv 3 leeg tsis tsim nyog txiav lub txim ntawd. Vim lawv tsuas yog sib sau tham pem thiab thov Ntuj raws li cov neeg ntseeg xwb. Txawm li cas kuj xij kev sib sau teev Ntuj ua ke, tsis tau txhais tias yog tiv cov tseem hwv.

Lawv 3 leeg ntawd sau ntawv thov zam txim thiab tsis lees txais kev zam txim. Tab sis lawv raug txo txim 1 feem 4 thiab kev kho mob dawb hauv nkuaj, yog tias lawv tsis hais dab tsi.

Add new comment

2 + 2 =