LUB TSEV TU ME NYUAM NTSUAG TAJGAON UA HMOOV TSUJ XEEB TXWM 75 XYOOS

Lub tsev tu cov me nyuam ntsuag Bottomley (BHO) ua hmoov tsum xeeb txwm 75 xyoos, suav txij hnub pib txhim tsa los txog zim txwv no. Lub tsev tu cov me nyuam ntsuag yog txhim tsa nyob hauv plawv nroog Thas Kas xyoo 1946. Yog xyoo uas cov tub tshaj Ntuj Lus Ntoo Cuam Ntshiab (Holy Cross) txhim tsa lub tsev ntawd tos txais cov me nyuam ntsuag Npees Kas Lis ntawm tsov rog ntiaj teb zaum 2.

Pab Brothers of the Holy Cross ua hauj lwm nyob nruab nrab hauv Tejgaon txog xyoo 1970, ces cov Sister of Our Lady of the Missions los txais cov hauj lwm ua ntxiv. Ib xyoos tom qab ho muab cev rau Associates of Mary, Queen of the Apostles ua cov hauj lwm los txog niaj hnub nyem no.

75 xyoos tag los muaj cov me nyuam ntau txhiab leej raug txais mus nyob hauv lub tsev ntawd thiab lawv tau kawm ntawv zoo kawg, ces thov ua tsaug rau lub tsev no thiab ua tsaug rau cov tau tuaj nyob tuaj kawm. Leej Phauj Npis Ntsos Yas uas yog tus thawj tswj BHO hais cov lus no.

Peb muab siab rau saib xyuas kom lawv loj hlob, peb nrhiav txhua yam uas lawv xav tau los pab, yam li txhiam xws noj, chaw nyob chaw pw thiab kev kawm ntawv, kom lawv tau loj hlob thiab ua neeg paub txuj.

Xyoo 2004, cov me nyuam tub thiab me nyuam ntxhais yog cov me nyuam ntsuag nyob hauv lub tsev ntawd. Hnub no tsuas muaj cov ntxhais hluas nkauj xwb uas lawv tseem nyob hauv lub tsev BHO. Tam sim no muaj cov me nyuam ntsuag yog 152 leeg. Feem coob yog cov me nyuam muaj niam tsis muaj txiv, thiab muaj txiv tsis muaj niam. Hais txog pob nyiaj yug cov me nyuam ntsuag, mas yog vam txog cov neeg muaj lub siab zoo thiab nplua nuj pab txhawb nqa.

Cov tub kawm ntawv uas nyob hauv lub tsev BHO, feem coob puav leej kawm tiav hais txog fab kev ua hauj lwm thiab kev sib fim nrog tej pab pawg neeg.

Add new comment

3 + 2 =