Lub Koom Txoos Kos Lim Naj thov kom zam txim rau cov tub rog uas lawv ua phem nyob hauv ntsuj tsov rog Nyab Laj.

Muaj ib tug Tswv Qhia Kos Lim Naj mus tsham lub Cheeb Koom Txoos nyob Nyab Laj qaum teb. Nws tau thov kom zam txim rau cov tub rog Kos Lim Naj uas lawv tau ua phem nyob hauv ntsuj tsov rog Nyab Laj.

Tswv Qhia Peter Lee Ki-Heon ntawm Is Coos Npus uas nws muaj 75 xyoos, nws tau ua tub rog nyob hauv cov tub rog Kos Lim txij xyoo 1999 txog xyoo 2010. Nws nrog 12 tug Txiv Plig nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos mus rau lub tsev teev Ntuj Lang Son-Cao Bang. Lawv tau mus ntsib tus Tswv Qhia Joseph Chau Ngoc Tri thiab ib co Txiv Plig, kom ob tog tau kev sib ntsib sib fim thiab sib haum xeeb. 

Tswv Qhia Lee hais tias : “Yav tag los nws ib tug phooj ywg tau ua tub rog sib ntaus rog nyob Nyab Laj teb, thiab tom qab nws mus txog tsev, mas nws thim kev ntseeg. Vim nws paub txog txoj kev txhaum ua nws tau ua phem ua tsis zoo.

Nyob hauv cov xyoo 1964 txog 1973, muaj 350,000 tus tub rog Kos Lim Naj koom tes nrog cov tub rog As Mes Lis Kas nyob Nyab Laj teb. Tswv Qhia Lee piav txog Kos Lim Naj thiab Nyab Laj teb tias : lawv 2 lub teb chaws yog thaj av ua tim khawv.

 

Add new comment

4 + 1 =