Lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhib tus App Kav Tos Liv cia rau neeg tau mus nyeem Ntawv Ntshiab, ntawv zeem tseeb thiab tawm tswv yim.

Lub Koom Txoos Kav Tos Liv nyob Kos Lim Naj qhib ib tug App xov tooj rau cov neeg ntseeg kom yooj yim dua qub nyob hauv lub neej ua neeg ntseeg. Yam li nkag mus nyeem Ntawv Ntshiab, rub daim ntawv zeem tseeb txais lub Cim Ntxuav, kev pub toob xib thiab sau cim txog lawv tej hauj lwm. Tsim koob hmoov uas yog siv tus zauv QR.

Kev sab laj ntawm txhua lub teb chaws hauv cov Txiv Plig Kav Tos Liv hais txog kev siv hlwb hlau (Computer), yog kev txhim kho ntawm Kav Tos Liv. Hasang yog ib tug App xov tooj uas nyuam qhuav qhib ua ntej yuav txog lub Caij Hla, rau cov tsev teev Ntuj nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Xes Us. Thiab tsis ntev mas yuav siv nyob rau lwm lub Cheeb Koom Txoos thiab txhua lub Cheeb Koom Txoos.

Ua tsaug rau tus App xov tooj no, uas ua rau cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob Kos Lim Naj tuaj yeem sib koom teev Ntuj tau, pab nyiaj tau nyob hauv xov tooj. Uas yog siv Catholic Pay them nyiaj nyob hauv Kav Tos Liv Hasang. Tus neeg twg yog Kav Tos Liv, mas nws yuav cia li raug nce npe nyob hauv lub Koom Txoos hauv lub teb chaws, yam li khaws tas txhua yam ntawm tus neeg ntawd tseg huv si nyob hauv hlwb hlau. Thaum khaws tag txhua yam tseg lawm, nws yuav muaj txiaj ntsim qab hau rau tas cov neeg ntseeg nyob hauv zej zog, hauv lub Cheeb Koom Txoos thiab tas lub Koom Txoos hauv teb chaws. Kos Lim Naj teb yog thawj lub teb chaws uas muaj tus App xov tooj li hais no nyob hauv ntiaj teb. Cov lus no yog tus Txoov Tim Tswv Dominic Choi Jang Min ua tus hais. Lub npe App Catholic Hasang yog hu los ntawm Leej Ntshiab Paj Lug Song Hasang, uas nws yog ib tug tuag ua tim khawv nyob hauv tiam 19. 

 

Add new comment

1 + 3 =