Lub Cheeb Koom Txoos raug kev kub ntxhov los ntawm kev txhab kev ua hauj lwm khawb mining nyob hauv lub pov txwv Homonho

Cov hauj lwm khawb mining nyob ze Guiuan uas yog lub nroog nyob hauv lub pov txwv Homonho. Kev tshaj Ntuj Lus ntawm cov neeg Fis Lis Pees tau mus txog lub pov txwv xyoo 1500. Tswv Qhia Crispin Varquez uas nyob Borongan thiaj hais tias : 

“Kev kub ntxhov muaj ntau kawg, kev khawb mining kuj muaj ntau. Cov tuam tsev khawb mining muaj 4 lub nyob hauv lub pov txwv Homonho. Ua kev puas tsuaj rau zej zog thiab tej nroj tsuag xyoob ntoo yam txaus txhawj heev”.

Tswv Qhia hais tias : “Nws thov kom cov tseem hwv thiab cov muaj feem cuam txog pab saib xyuas thiab muab siab rau txog tej yam no”.

Nod tsis yog thawj zaug uas lub Cheeb Koom Txoos Borongan tawm los hais txog cov teeb meem no xwb. Lub xeev Eastern Samar Oriental uas nyob nruab nrab hauv Fis Lis Pees teb, xyoo 2021 cov Txiv Plig twb tau hais kom cov nom tswv nyob cheeb tsam ntawd txhob rhuav lub pov txwv. Peb cov poj yawm txwv koob hais tias peb lub pov txwv yog pov txwv ntshiab thiab tau txais koob hmoov. Tab sis peb yuav ua dab tsi rau tom qab 500 xyoo ? Peb tau rhuav lub pov txwv, peb rhuav kev ntshiab huv tawm mus vim peb tsis muaj kev saib xyuas zoo. Txiv Plig Ofilan hais txog cov teeb meem no nyob hauv nws zaj nthuav Ntawv Moo Zoo.    

Ferdinand Magellan uas nws yog ib tug tub soj ntsuam neeg Pos Tws Nkas tau mus txog Homonho xyoo 1521, nws coj txoj kev ntseeg mus txog hauv rau lub pov txwv.

Nyob Homonho muaj nickel thiab chromite ntau heev. Xyoo 2021 tib xyoos ntawd, muaj kev khawb nickel txog 605 metric tonnes thiab khawb chromite 19 metric tonnes. Lawv pib khawb txhua yam no nyob hauv lub caij muaj tus kab mob COVID-19 sib kis. Lub Cheeb Koom Txoos tau tawm tsam tiv cov tseem hwv, uas lub caij ntawd yog Rodrigo Duterte ua Txoov Tim Tswv. Lawv thov cov tseem hwv kom tso tseg kev khawb thiab xav txog tsoom pej xeem kev noj qab haus huv. 

 

Add new comment

2 + 2 =