LEEJ PHAUJ NAS TAS LIS NPES NQUAS YOG LUB CIM RUAJ KHOV NTAWM TSOOM POJ NIAM NYOB HAUV LUB KOOM TXOOS

Tim 6 lub 2 hlis tas los no, rooj xov xwm hauv Vas Tis Kas tshaj tias Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nyuam qhuav tsa Leej Phauj Nas Tas Lis ua ib tug lwm kav xwm ntawm cov Tswv Qhia, thiab qhuas txog Phauj Nas Tas Lis txoj kev ua hauj lwm rau lub Koom Txoos. Nas Tas Lis yog ib tug Leej Phauj Fab Kis uas coj txoj cai nruj, nws hais rau lub rooj ntawv xov xwm Vas Tis Kas tias : nws pom tau tias nws tab tom nyob hauv ntau yam tshiab tshiab uas nws tsis tau ntsib dua li.

Thaum hais txog Leej Phauj Nas Tas Lis cov hauj lwm, mas nws hais tias ; hais txog kev ua tus lwm kav xwm nrog rau nws cov hauj lwm, yog ib txoj hauj lwm uas ua ua ke thiab kuj yog txoj hauj lwm uas muaj Tswv Qhia Mario Grech ua tus coj. Qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm, yog qhia thiab coj tej pab neeg coob coob nyob hauv kev ua hmoov ua ntej yuav coj mus ua. Muaj tej tus neeg nug tias thawj tus poj niam uas los tuav txoj hauj lwm li no, nws xav li cas ?

Phauj Nas Tas Lis teb tias ; nws pom tias nov yog ib lub cim qhia kom sawv daws muaj kev cia siab txog cov poj niam nyob hauv lub Koom Txoos. Nws ntsia pom tias yav tag los, muaj neeg thov kom cov poj niam los tuav txoj hauj lwm no coob heev. Phauj Nas Tas Lis pom tias Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tab tom mloog nws cov lus thiab yuav teb nws cov lus. Kauj ruam tom ntej ntawm lub Koom Txoos, mas yog poj niam thiab txiv neej yuav sib koom ua ntiaj teb cov hauj lwm. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau xaiv “Lub tsev teev Ntuj Synodal Church ua qhov chaw sib koom kev ua hauj lwm”. Yog lub ntsiab lus ntawm kev sib sau sab laj ntawm lub Cheeb Koom Txoos xyoo 2022.

Add new comment

10 + 5 =