Leej Phauj Mis Nas raug quab yuam nyob Orissa, nws txoj kev txom nyem tsis nkim pov tseg

(Asianews photo)

13 xyoos dhau los, thaum lub 8 hli 2008 nyob hauv thaj tsam Kanthamal nyob Is Ntias teb. Xyoo ntawd muaj kev sib tawm tsam tiv kev ntseeg loj kawg nkaus, yam tsis tau muaj los dua li. Lub sij hawm sib tawm tsam sib ntaus ntxhov quav niab, mas Leej Phauj Mis Nas raug ntes mus mos deev, ces nws zaj dab neeg thaj ua lub cim nco ntsoov txog kev piam sij xyoo ntawd. Yam uas ua rau nws nco ntsoov, mas yog kev quab yuam uas nws tau txais tsis yog ua kom nws tu siab, tab sis ua kom nws nce ib theem tuaj. Ua kom nws paub xav paub uv, muaj kev cia siab, muaj lub siab tawv thiab nkag siab txog kev quab yuam lub cev. Yus yuav zoo siab txais txhua yam uas tshwm sim thiab ua tsaug.

Kev ncaj ncees ntawm Leej Phauj Mis Nas, mas yog nrhiav thiab ua ncaj ncees thiab tso tseg kev quab yuam tua neeg. Leej Phauj hais tias nws nco ntsoov txog Vaj Qhia Paj Lug 6 lo lus hais tias : “Yog koj xav tau kev thaj yeeb nyob hauv lub ntiaj teb no, mas koj yuav ua cov hauj lwm ncaj ncees”.

Leej Phauj Mis Nas hais tias : “Kuv ua lub neej xwm yeem thiab sov siab, vim kuv txoj kev npuab Yes Xus, nws yog kuv tus tswv khov kho. Tswv Ntuj zam txhaum rau kuv yam tsis yuav dab tsi pauj, txoj kev hlub uas kuv tau txais yog kev nyob ywj siab. Kuv tsis yog ib tug neeg zoo txhij txhua, kuv yog tib neeg muaj txhaum, tab sis kuv paub zoo tias kuv yuav ua dab tsi nyob hauv lub caij tsev kawm ntawv so. Kuv nyeem Ntawv Ntshiab tas, kuv nco tias Tswv Ntuj cov Lus yog qhov tseeb rau kuv. Nyob ib txhiab ib txhis yog kev hlub ntawm Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj siab ncaj nyob hauv txhua tiam neeg. Tswv Ntuj txhawb nqa kuv thiab nplij kuv siab, Tswv Ntuj pab kuv dim ntawm cov yeeb ncuab. Tswv Ntuj cov lus muaj tsawg nyob hauv kuv, tab sis nws yog qhov tseeb. Tswv Ntuj cov Lus pab kom kuv txawj ua siab loj siab tawv”.

Ib yam ua kom kuv zeem tseeb, mas yog kev txom nyem uas nkag los hauv kuv lub neej, yog tej yam tshiab. Qhov ntawd tsis yog ua kom yus tag kev cia siab, tab sis tej kev txom nyem ntawd ua kom yus nyob siab dua qub. Ua kom yus paub nyiaj uv, muaj kev cia siab, muaj lub siab loj siab tawv thiab nkag siab. Yog txoj kev ntxuav yus kom huv tuaj, ces yus yuav tau lees txais thiab ua Tswv Ntuj tsaug.

Xyoo 2019, Leej Phauj tau txais ntawv pov thawj hais txog txoj cai, tam sim no nw syog ib tug tub koom tes nyob hauv Orissa.

Add new comment

10 + 0 =