Kev ua hauj lwm hauv cov neeg ntseeg tsev pab txhim kho cov neeg ntseeg hauv tsev

Kev ua hauj lwm hauv cov neeg ntseeg tsev pab txhim kho cov neeg ntseeg hauv tsev

(Catholic Home Missions Appeal Strengthens the Church at Home) -USCCB photo-

 

Nyob hauv 2 hnub so hauv lub lis piam 23 thiab 24 lub 4 hlis no, cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob thoob As Mes Lis Kas teb yuav txhawb cov neeg ntseeg nyob hauv tsev.

Kev ua hauj lwm nyob hauv cov yim neeg ntseeg yog kev sib sau kev sab laj ntawm cov Tswv Qhia Kav Tos Liv nyob As Mes Lis Kas (USCCB). Sib txhawb nqa cov Cheeb Koom Txoos thiab Eparchies nyob As Mes Lis Kas thiab cov thaj tsam uas tsis tuaj yeem ua hauj lwm thiab tsis muaj kev pab nyiaj tuaj sab nraud tuaj.

Xyoo 2021 muaj nyiaj pab yuav luag 9 plhom US dos las thiab cov nyiaj no raug faib mus rau 76 lub Cheeb Koom Txoos thiab cov tub tshaj Ntuj Lus nyob As Mes Lis Kas. Cov nyiaj no yog pab kev tshaj Ntuj Lus thiab kev tsim koob hmoov ntawm tib neeg lub neej. Kev txhawb nqa kev sib yuav thiab lub yim neej. Pab cov Cheeb Koom Txoos thiab cov tsev teev Ntuj uas xav tau kev pab xws li kev xa xov, kev ua hauj lwm tshaj Ntuj Lus thiab kev tuav xam.

Add new comment

4 + 8 =