Kev sib deev thiab kev tua neeg nyob hauv Internet

Kev sib deev thiab kev tua neeg nyob hauv Internet

(Child sexual abuse: Crime on the internet)

 

Kev sib deev thiab quab yuam cov me nyuam ntxhais yog ib tug kab mob tab tom sib kis loj uas tas ntiaj teb lees txais tsis tau thiab zais ntshis tsis muaj neeg xav qhuav ntsej txog. Tab sis tseem muaj lwm tus neeg uas lawv xav tiv thaiv txog cov teeb meem no thiab nthuav tawm los.

          Yog ib yam xwm phem uas tshwm sim rau sawv daws thiab tshwm sim nyob hauv cov me nyuam ntxhais hnub nyoog 6 xyoo txog 16 xyoo. Nyob hauv 3-4 tug me nyuam ntawd yeej muaj coob leej uas raug quab yuam deev ntau zaus uas yog los ntawm cov neeg sib paub, cov phooj ywg thiab cov neeg nrig tsham teb chaws.

Kuj muaj coob leej uas deev lawv tej me tub me nyuam thiab tej xeeb ntxwv nyob hauv Internet, txhua yam no yog ua vim nyiaj txiag vim lawv txaus siab thiab yog qhov uas cov neeg txawv teb chaws nyiam.

Lub Koom Haum Liberate Children xav tias muaj tshaj 10 plhom tus me nyuam ntxhais uas ua cov hauj lwm sib deev li no nyob thoob ntiaj teb, yog vim kev nrhiav nyiaj. Tsis tas li ntawd muab xam los cov me nyuam ntxhais hnub nyoog 12 txog 14 xyoos uas lawv rov sib deev nyob hauv lawv tsev neeg kuj muaj txog plhom leej ib yam nkaus.

Add new comment

19 + 1 =