Kev pauv txoj cai ntawm Squid Game, yog Bordo txoj kev muab siab rau pab cov neeg tsis muaj vaj tse nyob

Changing the Rules of the Squid Game Fr. Bordo's Commitment to homeless (the Herald Korea photo)

Cov qhua nyob hauv Anna’s House uas yog lub tsev rau cov neeg tsis muaj vaj tse nyob, yog lub Koom Haum tshaj Ntuj Lus Oblates of Mary Immaculate lub tsev tsis tshuav nuj nqis xws li cov ua yeeb yaj duab Netflix, hauv zaj Squid Game.

Txiv Plig Bordo hais tias : “Kev ua lub neej nyob Kos Lim Naj, yuav tsum ntse, xyuam xim thiab nrawm. Yog thawj qib ntawm kev pib lub neej los ntawm Octopus Game. Tab sis peb yuav saib xyuas cov neeg uas nws tsis muaj leej twg.”

Nws xaiv lub npe Kim Ha Jong, txhais tias ‘tus ua hauj lwm rau Tswv Ntuj’.

Hais txog nws kev ua lub neej nyob hauv lub nroog Xoo Kas, nyob Kom Lim Naj uas nrug deb ntawm lub tuam ceeb Xes Us li 1 teev ntau kev. Txiv Plig Bordo (Kim) raws li cov neeg Kos Lim hu kam, mas nws tsim ib lub tsev Anna’s House cia rau cov neeg tsis muaj vaj tse thiab cov neeg tsis muaj txheeb ze es lawv pw ntawm tej ntug kev tau nyob. Cov neeg nyob hauv Anna’s House lawv tsis tshuav nuj nqis li cov nyob hauv Octopus Game. Cov neeg nyob hauv feem coob yog cov tub ntxhais hluas thiab cov laus uas lawv muaj teeb meem hauv siab ntsws thiab cov tuag tes tuag taw. Cov neeg raug txim uas lawv pluag, cov neeg pluag txom nyem thiab cov neeg pw ntawm tej ntug kev, lawv yog cov raug tso tseg. Cov neeg li hais no, mas lawv tau nyob hauv Anna’s House.

Thawj yam uas peb yuav ua yog rub thiab pab txhawb nqa lawv lub siab ntsws kom rov zoo tuaj, thiab pab kom lawv rov tau nrog lwm cov neeg sib fim nyob ua ke. Tus twg xav kawm ntawv, kuj cia nws kawm kom tiav. Tus twg tsis muaj vaj tse rov mus nyob, nws kuj nrog peb nyob ntxiv mus. Tab sis nws piav tias cov neeg nyob ntawm tej ntug kev los ntau caum xyoo, mas nws nyiam ua cov hauj lwm hais txog kev pub xwb.

Qee zaum yog Txiv Plig Bordo thiab cov neeg pab nws tawm mus nrhiav cov neeg nyob ntawm tej ntug kev, qee zaus tej tus neeg kuj cia li tuaj nrhiav lawv. Nyob hauv Anna’s House lub tsev txheej kawg sab saud, kuj tseem muaj tej kem tsev tsim toob xib me me. Cov neeg ua hauj lwm nyob haud kuj tau txais nyiaj hli thiab muaj chaw nyob chaw pw thiab noj mov dawb. Xav tias 2-3 xyoos tom ntej no, muaj qee tus neeg yuav khaws tau nyiaj li ntawm 20,000 Euro thiab lawv mus tsim lub neej tshiab tau lawm. Thaum ub cov neeg tau ua tseem hwv li hauj lwm muaj tsawg dua 200 leej, tab sis nyem no muaj tshaj 750 leej. Cov neeg zej zog yws yws li ntawd.

Add new comment

1 + 1 =