Kav Tos Liv 2 lub tsev ua hauj lwm pab neeg, cov neeg raug tua tuag nyob Es Thias Pias (Ethiopia)

Kav Tos Liv cov neeg ua hauj lwm pab neeg 2 leeg raug tua tuag Hnub Chiv Hla nyob hauv thaj tsam Amhara nyob Es Thias Pias. Cov lus no yog tshaj tawm raws li pab neeg ua hauj lwm ntawm cov teb chaws uas yog Kav Tos Liv nyob As Mes Lis Kas tshaj tias : tam sim no tseem tsis tau paub qhov tseeb ntawm kev tua neeg. 

CRS tshaj tawm hnub tim 10 lub 4 hlis tias : cov xwm txheej no tshwm sim nyob hauv kev kub ntxhov uas yog kev tawm tsam tiv cov tseem hwv Es Thias Pias. 

Tseem hwv Es Thias Pias npaj muab cov tub rog sib sau nrog cov tub ceev xwm uas hu tias lub teb chaws kev muaj vaj huam sib luag, tab sis kev txiav txim siab ntawd raug tawm tsam ntxhov quav niab nyob hauv Amhara.

CRS hais tias : lawv tu siab txog qhov tshaj tawm tias lawv muaj 2 tug neeg raug tua tuag nyob Es Thias Pias. Tongyik yog tus thawj tswj saib xyuas kev ruaj ntseg thiab Kindeya uas nws yog tus tsav tsheb nkawd raug tua tuag nyob hauv tsheb, lub sij hawm nkawd tab tom rov qab mus Addis Ababa. Tongyik muaj 37 xyoo, nws pib ua hauj lwm rau CRS xyoo 2021, nws yog tus thawj tswj saib xyuas kev ruaj ntseg.

Kindeya muaj 43 xyoos, nws yog tus tsav tsheb rau CRS txij xyoo 2019 los. 

 

Add new comment

18 + 1 =