IB TUG TXIV PLIG HAIV NEEG IS NTIAS KHAWS COV HNAB ROJ HMAB VIM NWS XAV TXUAG LUB NTIAJ TEB

Txiv Plig Milagres Dias thiab cov tub ntxhais hluas nrog lwm cov tub tshaj Ntuj Lus sib sau nyob ntawm ntug hiav txwv Benaulim.

Cov Txiv Plig nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Kuas Das Mas uas nyob Is Ntias sab hnub poob, lawv tab tom tu tej chaw kom ntshiab huv, vim lawv xav txuag lub ntiaj teb.

Txiv Plig Milagres Dias yog tus Txiv Plig nyob hauv lub tsev teev Ntuj Peb Leeg Huab Tais Ntshiab, thiab cov tub ntxhais hluas nrog lwm cov tub tshaj Ntuj Lus khaws tej hnab roj hmab thiab tu  tus ntug dej hiav txwv Kuas.

Vim lawv pom tias raws ntug dej hiav txwv Kuas, muaj tej hnab roj hmab uas neeg siv tag lawm thiab muab pov tseg ntau hauj sim nyob puv ntug dej hiav txwv Benaulim. Ces Txiv Plig Milagres Dias thiaj nrog 7 tug tub hluas tsav tsheb khaws tej toob xib qias neeg raws ntug dej hiav txwv. Tsis ntev tom qab, mas muaj 45 tug tub tshaj Ntuj Lus thiab cov tub ntxhais hluas coob coob tuaj pab lawv. Lawv khaws tau cov hnab roj hmab uas muab pov tseg li ntawm 1,000 kg, yog cov hnab roj hmab xyaw xuab zeb.

Cov neeg ntseeg thiab cov muaj lub siab zoo hnav tsho tiv nag thiab lawv khaws tej toob xib qias neeg, tej hnab roj hmab raws ntug dej hiav txwv ua ntej ntuj yuav los nag. Yog tias ntuj los nag, mas dej yuav tshoob tej hnab roj hmab ntawd mus rau hauv hiav txwv.

Txiv Plig Milagress Dias yog ib tug kws sau yeeb yaj duab thiab sau nkauj hais txog kev ua kom neeg ras txog qhov txuag lub ntiaj teb kom ntshiab huv. Nws tau ua tus thawj saib xyuas kev thau yeeb yaj duab 13 zaj, hais txog kev teev hawm, cov tub ntxhais hluas thiab kev txuag lub ntiaj teb kom ntshiab huv.

Nws cov Video Youtube hais txog Banaulim, “Cuab tam ntawm kev nplua nuj” tau qhia txog kev zoo nkauj xis nyob hauv lub zej zog, muaj tej zaj nkauj nrog suab paj nruag zoo mloog. Banaulim yog lub qub zog ntawm Leej Ntshiab Yos Xes Vaz nyob Kuas.

Txiv Plig Milagress Dias tau cog 55 tsob ntoo nyob ntawm thaj chaw ntawd thiab nws muab siab rau pab txhawb nqa tsoom tub ntxhais hluas. Vim li ntawd, cov tub ntxhais hluas thiaj zoo siab koom tes nrog Txiv Plig tu tus ntug dej hiav txwv kom xis nyob tuaj.

Add new comment

7 + 13 =