Ib tug Tswv Qhia Suav raug kaw nkuaj ib xyoos

Ib tug Tswv Qhia Suav raug kaw nkuaj ib xyoos

(Chinese bishop remains in detention one year on) - UCANews photo-

Tus Tswv Qhia Suav uas Vas Tis Kas tsa nws raug ntes kaw ib xyoos, nws raug ntes yog vim nws hla tseem hwv Suav txoj cai hauv kev teev hawm.
Tswv Qhia Zhang Weishu nyob Xinjiang hauv lub xeev Henan raug ntes hnub tim 21 lub 5 hlis tsaib no. Nws raug ntes ib hnub tom qab uas cov tub ceev xwm ntes 10 tug Txiv Plig thiab ib tug tub tshaj Ntuj Lus txawv teb chaws Kav Tos Liv hauv lub xeev, nyob hauv ib lub tuam tsev uas tsis muaj neeg nyob. Tab sis cov Txiv Plig thiab tus tub tshaj Ntuj Lus ntawd raug tso tawm, lawv raug kaw tsis ntev. 
Lawv raug tso tawm, tab sis lawv kuj raug cov tub ceev xwm soj ntsuam tas mus li. 
Tswv Qhia Zhang muaj hnub nyoog 63 xyoos lawm, nws tseem raug kaw thiab tsis paub tias nws raug kaw nyob rau qhov twg. 
Xov xwm tshaj tias Tswv Qhia yog ib tug nyob hauv pab neeg tiv tseem hwv txoj cai, nws tiv tseem hwv Suav txoj cai nrog Vas Tis Kas sib cog lus xyoo 2018, uas hais txog Vas Tis Kas tsa cov Txiv Plig Kav Tos Liv mus txog xyoo 2020.

Add new comment

15 + 3 =