HAIS TXOG COV NEEG NTSEEG RAUG TXIAV CAJ DAB NYOB NIS ZES LIAS.

Cov As Khais Das tau tso ib qho xyam hais txog tom qab ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los, mas muaj 10 tus neeg ntseeg raug tua txiav caj dab nyob Nis Zes Lias teb. Dhau ntawd tseem muaj ib tug neeg Mawv Xis Lim raug tua tuag nyob As Fiv Kas sab hnub poob thiab. Tswv Qhia Mas Tais Kukah thiaj muaj ib lo lus nug tias : “Txoj kev tua neeg ntawd yog ib txoj kev ntxim ntxub thiab kev ncaj ncees nyob qhov twg ?”
Cov pej xeem raug tua tuag li ntawm 59 leeg, tab sis cov tseem hwv Nis Zes Lias tsis kub ntxhov, lawv ua zoo li yog ib co xwm xwm yeem. Nyob hauv 10 xyoo dhau los no xwb, twb muaj neeg raug tua tuag nyob Nis Zes Lias li ntawm 36,000 leej lawm. Vim li ntawd, Tswv Qhia Mas Tais Kukah thiaj thov kom tsoom pej xeem thiab lwm teb chaws nrog taij cov tseem hwv Nis Zes Lias kom muab siab rau txuag tsoom pej xeem txoj sia. Vim cov tseem hwv muaj cai tiv thaiv kev kub ntxhov thiab txuag lawv cov pej xeem, nyob hauv lawv lub teb chaws uas muaj hwj chim nyob sab hnub poob. Kom cov tseem hwv tso tseg txoj kev huab noj huab haus, uas lawv tsis nco txuag tsoom pej xeem thiab tsis nco xav txog lwm tus txoj sia. Tsoom pej xeem Nis Zes Lias 70 feem pua yog cov raug kev kub ntxhov. Yog tias cov teb chaws sab hnub poob thim tub rog tawm hauv As Fiv Kas teb, mas tsim nyog lawv yuav thim txhua yam hais txog kev txuag xyoob ntoo thiab yam muaj nqis nyob As Fiv Kas teb. Cov As Khais Das tsim kev kub ntxhov nyob As Fiv Kas teb, kuj yog vim cov teb chaws sab hnub poob tsim tsov rog nyob As Xias Nrab. Vim li ntawd, cov teeb meem no tsim nyog sawv daws yuav sib pab daws kho.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

15 + 0 =