FIS LIS PEES TXOJ CAI TSIS PUB SIB YUAV THAUM HNUB NYOOG MOS

(the asean post photo)

Cov tseem hwv Fis Lis Pees tab tom daws cov neeg meem hais txog kev sib yuav ntxov ntxov. Tseem hwv muaj txoj cai txwv tsis pub cov tub ntxhais hluas sib yuav hnub nyoog tseem yau. Vim kev sib yuav thaum yau ua teeb meem rau cov ntxhais hluas nkauj coob tshaj 800,000 leej nyob hauv txhua xyoo hauv cov pov txwv As Xias toob fab naj. Raws kev tshaj ntawm ntawm UNICEF, mas 20 feem pua ntawm cov me nyuam ntxhais Fis Lis Pees hnub nyoog 13-17 xyoo raug quab yuam hla txoj cai nyob hauv 10 xyoo dhau los. Cov me nyuam ntxhais hnub nyoog 10-18 xyoo 1 plhom tawm leej yuav tsum muaj 1 tug me nyuam. Txhais tau tias txhua txhua 5 fiab yuav tsum muaj ib tug ntxhais Fis Lis Pees raug quab yuam.

Tsim nyog ua tsaug rau tseem hwv txoj cai tshiab uas txwv tsis pub sib yuav ntxov ntxov no. Yog tias leej twg hla tseem hwv txoj cai no, mas yuav raug kaw nkuaj li ntawm 16-30 xyoo.

Txiv Plig Tshes uas yog neeg Ais Lis, nws muaj 78 xyoo. Nws paub txog txhua yam zoo nyob Fis Lis Pees teb txij xyoo 1969 los. Txiv Plig Tshes yog ib tug thawj coj nyob hauv pab neeg taij thov kev ncaj ncees thiab tiv hais txog kev yuam ua qhev thiab kev quab yuam poj niam txhua yam. Xyoo 1974, Txiv Plig Tshes tau tsim lub Koom Haum Preda (Kev pab cawm thiab txhim kho tib neeg) nyob hauv lub nroog Os Loos Kas Pos, uas nyob nrug deb ntawm tuam ceeb Mas Nis Las xib fab pej li 120 km.

Yog qhov chaw rau cov me nyuam ntxhais thiab cov poj niam raug quab yuam mos deev nyob thiab muaj 5 lub tsev. “Kuv nyuam qhuav los ntawm kev sib sau sab laj nrog cov me nyuam ntxhais hnub nyoog 14 xyoos, yog cov uas peb xav txuag thiab pab lawv kom dim ntawm txoj kev sib yuav ntxov ntxov.

Xyoo 1989, Txiv Plig Shay Cullen yog tus sawv cev ntawm Fis Lis Pees teb mus koom lub rooj sab laj hais txog txuag cov me nyuam ntawm lub Leej Haum Kuj nyob hauv lub nroog Hes Xees Kis. Ntau xyoo los lawm uas lub Koom Haum Preda tau koom tes nrog cov Koom Haum txhim kho zej zog sib koom tes ua cov hauj lwm pab cov neeg raug quab yuam kom tshwm sim sai tuaj.

Add new comment

6 + 11 =