FABC TXHAWJ XEEB TXOG COV NEEG HAUV AS XIAS VIM COVID-19

Tus Tswv Qhia Liab hu Tshas Npos uas nyob hauv tuam ceeb Yaas Nkoos, Mias Mas teb thiab lub rooj pwm tsav Tswv Qhia As Xias (FABC) tau sau ib tsab ntawv rau cov Kav Tos Liv nyob As Xias teb li no : “Tam sim no tas ntiaj teb tab tom raug tus kab mob Covid-19, ua rau 36 lub teb chaws thiab tshaj 80,000 tus neeg raug tus kab mob, twb muaj cov neeg tuag li ntawm 2,400 leej lawm. Tus kab mob Covid-19 no ua teeb meem rau fab kev lag luam thiab kev ncig tsham nyob hauv ntau lub teb chaws, ces lub Koom Haum saib xyuas kev noj qab haus huv (WHO) thiaj ceeb toom tias zim txwv no yog zim txwv kub ntxhov ntawm tus kab mob Covid-19. Peb thov ua dej siab txhawb tsoom pej xeem lub siab thiab txhua txhia lub teb chaws uas raug tus kab mob no, vim tias zim txwv no yog lub caij uas sawv daws yuav tau sib koom siab thiab sib hlub xws li ib co kwv tij, tsis yog lub caij peb yuav los sib tib sib liam. Peb yuav sib koom siab thov Ntuj txhua hnub rau cov neeg muaj mob xws li Vaj Qhia thov kom peb ua. Thov kom Tswv Ntuj tus muaj txoj sia pab peb dim ntawm tus kab mob phem. Thov kom peb nquag thov Ntuj, nquag koom lub thaj txi Ntuj thiab hwm lub Cim Yug nyob hauv txhua lub tsev teev Ntuj, thov Ntuj pub rau cov tab tom tiv kev mob nkeeg thiab cov teb chaws uas muaj neeg raug tus kab mob ntau txhiab leej. Vam tias cov teeb meem zaum no yuav ua kom peb sawv daws pom thiab paub txog txoj kev ua kwv tij phooj ywg ntau dua qub. Cov xwm txheej no yuav ua kom peb rov xav txog peb tus kheej lub neej, tsis yog tias peb yuav xav tias tus kab mob tshwm sim tau li cas thiab yuav ua cas thiaj kho tau xwb. Tab txawm tib neeg txawj ntse thiab tshaj li, tsis kav tsis muaj ib tug neeg twg yuav ntsia pom kiag tus kab mob ntawm nws qhov muag. Tib neeg txawj ntse thiab tshaj lij, ces qee leej tib neeg tsis ntseeg tias muaj Tswv Ntuj. Lub caij ntsib tus kab mob no, mas coob leej txhawj xeeb txog qhov tsis tuaj yeem tiv thaiv tau. Ntawv Ntshiab qhia kom peb txawj xaiv txoj sia nyob mus li. Hnub no peb thov lub ntuj daim av los ua pov thawj nyob ntawm sawv daws xub ntiag, peb xav kom nej xaiv txoj sia thiab kev tuag. Xaiv lo lus foom hmoov zoo thiab xaiv los lus foom hmoov phem, kom tau pab nej cov me nyuam kom lawv muaj txoj sia nyob mus li. Nyiam nej tus Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj cov lus thiab ncaj ncees rau Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj tib leeg xwb thiaj pub txoj sia rau nej tau. 
Thaum lub ntiaj teb tab tom raug tus kab mob Covid-19 no, peb yuav nco txog ntuj lub txiaj ntsim thiab neeg lub neej yav pem suab. Tus kab mob no qhia peb tias peb nyob ua ke hauv ib lub ntiaj teb, peb yuav koom siab sawv ntsug ua ke los peb yuav ntog ua ke, qhov no yog ib qho qhia kom peb thim xav thiab tig los cuag Tswv Ntuj. Kuv thov kom peb sib koom siab thov Ntuj, txhob ua siab qeeb, peb thiaj yuav yeej tus kab mob phem no.” Cov lus no yog Tswv Qhia Liab Tshas Npos ua tus hais. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

7 + 0 =