FABC npaj ua hmoov tshwj xeeb nyob Thaib teb rau lub 10 hli no

Tom qab uas sib nrug lawm 2 xyoos, vim muaj tus kab mob COVID-19 sib kis. Lub rooj Tswv Qhia As Xias (FABC) npaj ua hmoov tshwj xeeb txwm 50 nyob hauv tuam ceeb Bangkok nyob Thaib teb. Txij hnub tim 12 txog hnub tim 30 lub 10 hli xyoo no, cov Tswv Qhia nyob As Xias teb thiab cov Koom Txoos nyob sab hnub tuaj yuav muaj kev sib sau ua rooj sab laj loj, los yog lub rooj sab laj ntawm tus kheej yam puv npo.

FABC pib txhim tsa nyob hauv xyoo 1970, uas yog lub caij Vaj Qhia Paj Lug 6 tuaj mus tsham lub nroog Mas Nis Las nyob Fis Lis Pees teb, ces cov Txiv Plig nyob As Xias teb thiaj tau kev tuaj sib ntsib yog thawj zaug.

Nyob hauv cov kab ke hnub ntawd, yuav muaj tshaj xyam tawm nyob hauv txhua yam Social Media. Yuav muaj cov neeg npaj tej yam ntawd li ntawm 140 leej, muaj cov tub koom tes hauv FABC thiab muaj neeg tuaj ntawm 40 lub teb chaws tuaj koom.

Cov Tswv Qhia npaj siab txhawb nqa kev ntseeg kom ruaj khov nyob hauv kev ua hauj lwm ua ke thiab nyiag nco nyias cov txhaum, thov Ntuj ua ke thiab nthuav lub ntsiab ntawm kev ua lub Koom Txoos nyob As Xias. Txij Vas Tis Kas ob los txog tam sim no thiab npaj txoj kev rau xyoo txuas ntxiv mus.

Add new comment

6 + 12 =