ES KUAS DOS YUAV UA TSWV CUAB HAIS TXOG LUB CIM YUG XYOO 2024

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau teem caij rau lub Cheeb Koom Txoos Kis Tos nyob Es Kuas Dos teb, kom lawv ua tswv cuab tsa lub rooj sab laj sib tham txog lub Cim Yug nyob hauv xyoo 2024. Cov lus no Vas Tis Kas tshaj tawm lub lis piam tag los.

Lub rooj sab laj no yuav tsa kom ncaj cov hnub nyoog txwm 150 xyoo ntawm kev cev Es Kuas Dos teb koom nrog Yes Xus ua ib siab.

Kev sib sau sab laj ntawm cov Txiv Plig zaum no, yuav ua kom sawv daws pom qhov tseem ceeb txog kev tshaj lub Cim Yug thiab kev ncaj ncees nyob hauv xeev ntuj Latin America. Lub hom phiaj yog hwm thiab ncaj ncees rau lub Cim Yug. Lub Cheeb Koom Txoos nyob Kis Tos tau ua tswv cuab npaj tsa lub rooj sab laj hais txog lub Cim yug nyob hauv xyoo 2024, mas lub Cheeb Koom Txoos hais tias peb zoo siab txais lub nra no thiab thov kom sawv daws muab siab rau ua hauj lwm. 

Es Kuas Dos teb tau ua tswv cuab sib tham hais txog lub Cim Yug thawj zaug nyob hauv 140 xyoo dhau los, hos lub rooj sab laj ntawm cov teb chaws zaum kawg yog tsa nyob hauv xeev ntuj As Mes Lis Kas Naj xyoo 1968, hauv lub nroog Npos Kos Tas teb chaws Kos Loos Npias.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus mus tsam lub Cheeb Koom Txoos Kis Tos kuj yog tib lub caij Vaj Qhia mus tsham Es Kuas Dos teb, Npos Lis Vias teb thiab Pas Las Nkes teb lub 7 hli xyoo 2015. Kev sib sau sab laj Eucharistic Congress zaum tom ntej, mas yuav tsa nyob hauv lub 9 hlis 2021, hauv lub nroog Npus Das Pes, teb chaws Hoos Nqis. Kev sib tham raug ncua ib xyoos, vim tus kab mob Covid-19.

Vaj Qhia nyuam qhuav hais tawm tsis ntev no tias : Vaj Qhia npaj siab mus tsham Hoos Nqis teb, kom tau koom ua thaj txi Ntuj kaw lub rooj sab laj hais txog lub Cim Yug nyob hauv hnub tim 12 lub 9 hlis xyoo no nyob Npus Das Pes. Lub sij hawm nyob hauv ib tiam dhau los, kev sab laj hais txog lub Cim Yug tau ua kom peb nco tias, lub Cim Yus yog qhov tseem ceeb nyob nruab nrab hauv lub Koom Txoos. International Eucharistic Congress pib muaj thawj zaug yog nyob Fab Kis teb xyoo 1881.

Lub hom phiaj uas tsa kom muaj lub rooj sab laj hais txog lub Cim Yug, yog ua kom cov neeg ntseeg hwm lub Cim Yug thiab qhia kom cov neeg ntseeg paub txog lub Cim Yus zoo dua qub tuaj nyob hauv txhua lub teb chaws.

Add new comment

8 + 7 =