COVID-19 UA RAU LIS PIAM NTSHIAB NO YUAV TSIS MUAJ NEEG KOOM THAJ TXI NTUJ

Vas Tis Kas tshaj tias : hmo tim 16 tsaus ntuj, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau mus thov Ntuj nyob ntawm Niam Mab Liab tus duab mlom xub ntiag, thov kom Niam Mab Liab pab txuag tsoom pej xeem nyob Los Mas thiab pab txuag tas ib tsoom neeg nyob thoob ntiaj teb kom sawv daws dim ntawm tus kab mob Covid-19. Tom qab ntawd Vaj Qhia mus ko taw li 20 feeb, mus rau lub tsev teev Ntuj San Marcelo Alcorso, Vaj Qhia thov Ntuj nyob ntawm tus ntoo cuam uas cov pej xeem nyob Los Mas ntseeg tias : ntoo cuam yuav pab txuag tsoom pej xeem Los Mas kom dim ntawm tej kab mob phem nyob hauv tiam 16. Tus kab mob Covid-19 ua teeb meem loj kawg rau lub Lis Piam Ntshiab. Nyob hauv lub Lis Piam Ntshiab Vas Tis Kas tsuas ua lub thaj txi Ntuj qhuav tsis muaj neeg tuaj koom, tab sis yuav tso lub thaj txij Ntuj tawm Online rau cov neeg ntseeg sawv daws. Txhais tias Hnub Chiv nqaum nplooj thiab tas lub Lis Piam Ntshiab yuav tsis muaj neeg koom thaj txi Ntuj nrog Vaj Qhia li txhia xyoo. Vas Tis Kas ua li no kuj yog vim xav tiv thaiv tus kab mob Covid-19 uas tab tom sib kis loj nyob Aws Los Pas teb. Zaum no yog thawj zaug uas tsis muaj neeg koom thaj txi Ntuj nrog Vaj Qhia nyob hauv lub Lis Piam Ntshiab. 
Nyob Fab Kis teb, txij hnub tim 17 lub 3 hlis no mus, cov tseem hwv Fab Kis tsis pub ib tug neeg twg tawm mus nraum zoov lawm. Tsuas pub ib yig ib tug neeg tawm mus yuav tshuaj thiab yuav txhiam xws noj xwb. Yog leej twg tsis muaj hauj lwm tseem ceeb mas tsis pub tawm rooj. Cov tseem hwv Fab Kis yuav ua li no mus 45 hnub sib law. Tseem hwv kuj tso tub ceev xwm tuaj zov tog vaj tog tsev thiab tej kev tsheb huv si. Tus twg yuav tawm rooj, mas yuav tau ntawv tso cai ntawm tswv nroog thiaj tawm tau. 

Vam txog : Pope Report
Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

8 + 0 =