COV TUB TSHAJ NTUJ LUS NYAB LAJ TES HAUJ LWM

(Thau los ntawm UCA News)

Txiv Plig Truc yog tus yeej dej siab ntawm haiv neeg Mab Noos (Mnong), vim Txiv Plig Truc yog tus pab kom lawv lub neej zoo thiab ua dab tsi los yooj yim. Nws caw cov tub saib xyuas kev noj qab haus huv 35 leeg ntawm Hom Cis Mees tuaj, tom qab uas lawv ua hmoov hwm lub Cim Yug tas. 
Cov tub saib xyuas kev noj qab haus huv tau soj ntsuam tsoom pej xeem lub cev seb puas muaj mob dab tsi thiab faib tshuaj noj rau 400 tus neeg mob nyob hauv lub zos Tan Phuc. Lub zos Tan Phuc yog ib lub zos nyob deb kev vam meej hauv lub nroog Tuy Duc, lub xeev Dak Nong uas nyob npuas Khas Phus Chas ciam teb. 
Txiv Plig Truc hais tias : cov neeg uas tau txais kev soj ntsuam txog tus kab mob, mas yog cov me nyuam yaus Mnong thiab cov laus uas tsis paub ntawv thiab txawj hais lus Nyab Laj me me xwb. Tom qab kev soj ntsuam kab mob tag, mas cov neeg zej zog thiab cov Txiv Plig hnav tej qub tsoos thiab ua si lom zem rau cov neeg tuaj tsham saib. Yam li lawv hu nkauj lom zem, dhia ncig cub tawg thiab sib tham lom zem xauv npo. 
Lawv pab pawg ntseeg txhim tsa xyoo 2014 thiab muaj cov tub koom tes 2,700 leej. Feem coob yog haiv neeg Mnong uas lawv cog nplej, cog kob swm tshuaj thiab cog qos ntoo. Tej txhiam xws uas lawv cog ntawd tsis tshua ntsu pes tsawg, vim huab cua kub thiab lub ntuj qhuav heev. 

 

Add new comment

2 + 9 =