COV TUB CEEV XWM HAUV CHHATTISGARH SOJ NTUAM COV TXIV PLIG NYOB IS NTIAS

Cov Txiv Plig thiab cov neeg ntseeg uas nyob qab teb hauv lub xeev Chhattisgarh, raug cov tub ceev xwm soj ntsuam thiab zov nruj kawg. Cov tub ceev xwm tawm ib tsab ntawv hais tias : “kev tawm tswv yim tsis ncaj ncees thiab tsis muaj qab hau”. Ua ntej no tus thawj tub ceev xwm nyob hauv lub xeev tau txhib tub ceev xwm kom soj ntsuam nruj nruj txog cov Txiv Plig thiab zov cov neeg ntseeg kom zoo.

Tus thawj tub ceev xwm hais tias : cov neeg ntseeg thiab cov Txiv Plig lawv ua hauj lwm nyob hauv ntau thaj tsam kom neeg tig los txais kev ntseeg.

Lawv muab siab rau qhia kev ntseeg thiab yaum kom cov pej xeem hloov siab, ces qhov no ua kom cov neeg zej zog muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm cov tig los txais kev ntseeg thiab cov tsis ntseeg.

Txiv Plig Yos Xes hais tias : cov haiv neeg tsawg nyob hauv lub teb chaws, yog cov pej xeem zoo thiab muaj meej mom nrog lwm tus sib luag. Lawv muaj cai txhua yam thiab muaj cai ua lawv lub neej thiab muaj cai xaiv kev teev hawm ywj lawv siab.

Cov Txiv Plig xav tias : qhov no yog los ntawm qee pab tub tseem hwv thiab cov tseem hwv uas lawv tsis muaj kev tso siab rau cov Txiv Plig, ces lawv thiaj muab lo lus liam tias txw kom neeg tig los txais kev ntseeg.

Add new comment

3 + 5 =