COV TSWV QHIA THOV KOM AUS THAS LIAS TEB SAU NPE TXWV HOOB POB NEWCLEAR

Cov Tswv qhia nyob Aus Thas Lias tau thov kom cov tseem hwv Aus Thas Lias koom sau npe rau lub Leej Haum Kuj (UN) tsab ntawv cog lus txwj tsis pub tsim hoob pob New Clear (TPNW). Yog thawj zaug uas lub Leej Haum Kuj thiab cov kuj cuab yuav sib koom tiv thaiv hais txog kev kub ntxhov thiab kev tsim hoob pob New Clear. Tsab ntawv cog lus no tshaj tawm nyob hauv xyoo 2018, thiab pib siv nyob hauv hnub tim 22 lub 1 hlis. Los txog tam sim no muaj 51 lub xeev thiab Holysee pom zoo rau UN txoj cai no lawm. Txawm li cs kuj xij, Aus Thas Lias tseem yog ib lub teb chaws uas tsis tau sau npe koom tes nrog tsab ntawv tiv thaiv. Lub rooj sab laj cov Tswv Qhia Kav Tos Liv nyob Aus Thas Lias teb (ACBC) thiaj thov kom cov tseem hwv muab siab rau txog kev sau npe cog lus, vim tias kev tso tseg kev tsim hoob pob New Clear thiaj yog kev ua kom lub ntiaj teb tau nyob thaj yeeb.

Kev tsim txhua yam hoob pob New Clear, mas yog kev hla txoj cai loj kawg, vim yog hoob pob tawg nyob saum huab cua mas tsis muaj ib yam dab tsi yuav cheem rau. Pom tias niaj hnub nyem no tseem muaj ntau lub teb chaws ceev cov hoob pob New Clear tseg thiab yog ib yam uas tas ntiaj teb txais tsis tau. Yog rov nco txog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus hais nyob hauv lub Leej Haum Kuj lub rooj sab laj hais txog kev txwv hoob pob New Clear xyoo 2018, mas yog hais txog tas ntiaj teb yuav hwm tib neeg txoj cai ncaj ncees thiab txuag txhua yam kom zoo nkauj nrog lub ntiaj teb. Tam sim no txog lub sij hawm uas tseem hwv Aus Thas Lias yuav pib cov hauj lwm hais txog sau npe tiv thaiv kev tsim thiab ceev hoob pob New Clear.

Add new comment

1 + 9 =