COV TSWV QHIA NYOB AS MES LIS KAS TEB THOV KOM COV TSEEM HWV PAB COV NEEG PLUAG TXOM NYEM TIV THAIV TUS KAB MOB COVID-19

Tswv Qhia Paj Lug Khos Nqis (Coakly) nyob hauv lub nroog Os Khas Hos Mas uas nws yog tus thawj tswj fab kev ncaj ncees hauv lub teb chaws As Mes Lis Kas, nws tau sau ntawv thov cov tseem hwv kom pab cov pej xeem uas raug tus kab mob Covid-19 no.
Tswv Qhia hais tias : zim txwv no tsis yog lub caij peb yuav nyob twj ywm xws li Vaj Qhia cov lus hais lawm. Zim txwv no tsim nyog peb yuav sib koom tes pab tiv thaiv tus kab mob Covid-19. Ces thov kom cov tseem hwv muab siab rau txog cov neeg pluag txom nyem thiab pub rau lawv noj lawv haus kom ntau dua niaj hnub nyem no. 
Tswv Qhia Khos Nqis thiab cov Tswv Qhia tau sau ntawv thov cov tseem hwv txij thaum lub 4 hlis xyoo no los lawm. Nyob hauv tsab ntawv uas cov Tswv Qhia sau, mas yog thov kom tseem hwv muab siab rau txog cov neeg pluag txoj kev noj qab haus huv, kev ntaus me nyuam, kev ntshaib nqhis thiab kev tiv thaiv kab mob Covid-19. Xav thov kom cov tseem hwv daws cov teeb meem kev sib caij tsuj ntawm cov haiv neeg, teeb meem cov neeg poob hauj lwm thiab teeb meem neeg thoj nam. Tseem hwv yuav tsum saib xyuas cov neeg raug txim, cov neeg tsis muaj kev kawm, thiab daws teeb meem kev kub ntxhov ntawm cov neeg pluag txom nyem. Tab sis txog tav no mas cov Tswv Qhia tsis tau txais ib lo lus teb ntawm cov tseem hwv hlo li. 

 

Add new comment

2 + 14 =