COV TSEV TEEV NTUJ KAV TOS LIV NYOB PAS KIS TAAS RAUG RHUAV

(Catholic News World)

Lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Yos Xes nyob Kas Las Ntsis raug tseem hwv tso cai kom rhuav tshem tawm mus, vim cov tseem hwv tsis xav kom lub tsev teev Ntuj ua qhov chaw nkaum ntawm cov neeg tawm tsam tiv cov tseem hwv.

Tab sis tam sim no tseem tsis tau rhuav lub tsev teev Ntuj, vim muaj kev tawm tsam loj nyob hauv lub nroog Kas Las Ntsis uas nyob Pas Kis Taas qab teb. Cov neeg ntseeg paub tias lub tsev teev Ntuj yeej yuav raug rhuav sai sai no xwb.

Txawm li cas kuj xij, muaj ntau pab neeg xws li cov kws txoj cai, cov saib xyuas tib neeg kev ncaj ncees thiab cov neeg ua hauj lwm rau cov haiv neeg tsawg hais tias : lub tuam tsev txiav txim kom cov neeg raug kev kub ntxhov khiav ua ntej lawv tej vaj tse yuav raug rhuav. Lub Leej Haum Kuj hais tias : kev ua li no mas yuav muaj teeb meem rau cov yim neeg li ntawm 12,000 lub tsev thiab 96,000 tus neeg. Tam sim no muaj 66,500 tus neeg tau txais kev kub ntxhov nyob hauv 4,900 yim neeg uas raug kev piam sij. Tsis tas li ntawd, tseem muaj 1,700 tus neeg nyob hauv lub nroog Os Las Kis Las raug cov teeb meem no thiab.

Cov tswv tsev uas tau txais kev kub ntxhov coob leej tau sau tej tsab ntawv mus cev rau lub tsev txiav txim, kom rov qab soj ntsuam dua hais txog kev yuav rhuav lawv tej vaj tse. Lub Leej Haum Kuj fab saib xyuas tib neeg kev ncaj ncees thov kom Pas Kis Taas teb rov soj ntsuam kom meej pem hais txog tej yam lawv ua ntawd seb puas haum tib neeg txoj kev ncaj ncees, vim Pas Kis Taas teb kuj koom nrog lub Koom Haum saib xyuas tib neeg kev ncaj ncees thiab.

Add new comment

7 + 9 =