COV TSEV KAV TOS LIV NYOB XEES CAS POS TSO CAI RAU COV NEEG MOB THIAB TSIS MUAJ TSEV NYOB

Leong Foong Meng nws hnub nyoog muaj 10 xyoo. Nws niam yog neeg Mas Les Xias thiab tsiv mus nyob Xees Cas Pos, vim kev kub ntxhov hauv lub cuab yim neeg. Nyob Xees Cas Pos nws tau ua hauj lwm nyob hauv ib lub tuam tsev txiav xaws khaub ncaws. Lis Oos uas yog nws tus nus hlob kuj tawm hauv tsev kawm ntawv thiab los nyob hauv tsev saib xyuas nws niam. Nws ua hauj lwm nyob hauv lub tsev xaws khaub ncaws thiab nws yog ib tug kws xaws khaub ncaws nto npe, nws xaws tej cev khaub ncaws zoo nkauj rau nws tus kheej, rau nws tus nus yau thiab tus niam hluas. Lawv tsev neeg nyob tau sov siab thiab qee zaus lawv kuj must sham kwv tij nyob Mas Les Xias.

Add new comment

1 + 0 =