COV THAWJ COJ NYOB IS NTIAS TIV THAIV KEV UA PHEM RAU COV LEEJ PHAUJ

Hnub tim 19 lub 3 hlis no, muaj 2 tug Leej Phauj raug yuam nqis ntawm ib lub tsheb nqaj hlau khiav ceev, vim cov tub ceev xwm xav soj ntsuam txog 2 tug Leej Phauj. Cov xwm ntawd tshwm sim nyob hauv lub nroog Us Thas Plas Des.

Cov thawj coj hauv lub Koom Txoos thiab cov nom nyob Is Ntias tsis txaus siab rau qhov uas cov tub ceev xwm yuam 2 tug Leej Phauj Kav Tos Liv uas nkawd caij tsheb nqaj hlau ntawm Nyus Des Lis mus rau Os Dis Tshas nqis saum tsheb los.

Kev ua li no, mas yog ib qho txaj muag thiab poob tsim kawg los ntawm txoj cai saib xyuas pej xeem nyob Is Ntias teb. Cov lus no yog Txiv Plig Felix Makahado cov lus hais. Cov tub ceev xwm nyob Jhansi hais tias 2 tug Leej Phauj raug ntes thiab raug yuam kom nqis tsheb nqaj, yog vim cov nom hauv lub nroog Bajrang Dal yws yws hais tias nkawd raug yuam kom hloov kev teev hawm.

Pinarayi uas yog tus thawj ntawm cov pwm tsav nyob Kerala hais tias ; qhov teeb meem no ua kom lub teb chaws thiab tej kab lis kev cai poob ntsej muag. Li ntawd, thov kom cov nom tswv Is Ntias nruab nrab kub siab soj ntsuam txog cov teeb meem no sai sai hais txog kev txwv txiav leej tib neeg txoj cai, vim txoj kev ua li no tsis haum rau txoj cai kav Is Ntias teb. Thiab thov kom nrhiav ntes cov tub ceev xwm uas yuam 2 tug Leej Phauj ntawd los rau txim.

Add new comment

7 + 5 =