COV QHOV THEE TSIS RAUG CAI UA RAU NEEG TUAG.

(www.licas.news/ Photo by Zaw Moe Htet/AFP )

Hnub tim 2 lub 7 hli no, tus Tswv Qhia Liab Tshas Moos Npom hais tias : “Kev siab hlob xav nplua nuj thiab kev tsis ncaj ncees nyob Mias Mas teb, ua rau neeg tuag ze ntawm 200 leej nyob ntawm ib lub qhov thee av, hauv lub xeev Khas Tshim uas nyob Mias Mas qaum teb”. 
Toj pob los txhub neeg tuag coob coob nyob ntawm ib lub qhov thee av thiab nyob lwm qhov chaw. Vim cov neeg ntawd siab hlob thiab cov tuam tsev khawb qhov thee av khav theeb dhau, lawv siv cov neeg pluag lub zog mus nrhiav noj rau tej qhov chaw kub ntxhov. Tswv Qhia Liab Tshas Moos Npom uas yog tus thawj Tswv Qhia nyob As Xias hais ntxiv tias : ua ntej no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus twb xub hais lawm tias : Xws Nas Mib yuav tsis muaj hnub tag, yog vim kev tsis ncaj ncees ntawm cov tuam tsev lag luam thiab huab cua. Cov neeg yuav ntsib Xws Nas Mib, mas yog cov neeg pluag txom nyem nyob thoob ntiaj teb. 
Kev txwv tsis tuaj yeem yuav cheem tau cov hluav taws ntawm kev tshaib nqhis. Cov neeg pluag yog cov raug quab yuam kom mus xawb nrhiav tej yam muaj nqis uas lawv tsis paub tias qhov ntawd yuav ua rau lawv tuag. Cov tuam tsev khawb qhov thee av yeej paub tias kev khawb qhov thee av thiab xawb nrhiaj tej yam muaj nqis ntawd yog ib qho yuav ua rau neeg tuag coob, tab sis lawv kuj tseem quab yuam cov neeg pluag mus ua cov hauj lwm ntawd. 
Kev khawb cov qhov thee av ntawd tsis yog muaj tib qho xwb, nyob thoob Mias Mas teb muaj ntau kawg. Thaum muaj neeg tuag coob coob li ntawd, mas yog ib qho xwm txheej ua kom mob sawv daws siab. Yog vim tib neeg txoj kev ntshaw nplua nuj thiab sib txeeb tej yam muaj nqis uas Tswv Ntuj ib txwm tsim muaj nrog toj roob hauv pes. Txawm li cas los xij, tej yam muaj nqis nyob Mias Mas teb, yeej yog tsoom pej xeem Mias Mas tug. Cov teeb meem tshwm sim li no, tsis yog tias nyuam qhuav tshwm sim thawj zaug xwb. Nws yog cov teeb meem tshwm sim uas tsis txuag ib tug neeg twg li. 
Tswv Qhia Liab Npom hais ntxiv tias ; nws qhuas kawg txog cov tub tseem hwv uas lawv tau muab siab rau pab nrhiav cov neeg tuag. Cov tseem hwv yuav tau nrhiav kev daws cov teeb meem no kom yav tom ntej tsis txhob tshwm sim ntxiv nyob hauv tsoom pej xeem lawm. 
Oos Xas Xus Cis kuj tau hais ib co lus koom kev tu siab txog cov neeg tuag thiab, nws hais tias : cov neeg uas raug av txhub tuag ntawd, yog ib co neeg tsis muaj hauj lwm ua thiab lawv nyiag ua hauj lwm nyob hauv cov qhov thee av tsis raug cai. 
Lub Leej Haum Kuj hais tias lawv yuav muab kev koom tes nrog cov tseem hwv pab cov yim neeg uas lawv raug teeb meem zaum no thiab. 

 

Add new comment

3 + 15 =