COV NTSEEG YES XUS THIAB COV PHUS THAS TXHAWB NQA KEV LIS KEV CAI THIAB SIB KOOM UA IB LUB SIAB

Tim 26 lub 5 hlis 2021,rooj Tswv Qhia nyob Los Mas (Rome) tau sau ntawv rau cov thawj coj kev teev hawm Phus Thas nyob hauv hnub ua hmoov Visakha Bucha, uas yog hnub cov Phus Thas nco txog hnub Phus Thas txiav tag txhua yam kev phem nyob ntiaj teb no pov tseg. Hauv tsab ntawv yog hais txog lub caij muaj tus kab mob sib kis li no, mas 2 txoj kev teev hawm yuav sib vam khom thiab sib koom tes xws li ib tse neeg nyob hauv Phus Thas los sis kev ntseeg. 2 tog yuav sib txhawb nqa tej kab lis kev cai thiab sib koom siab ua ke. Cov lus no qhia kom pom tseeb tias cov Kav Tos Liv thiab cov Phus Thas zoo siab sib koom thiab cog lus tias yuav ua hauj lwm ua ke, nyob hauv lub caij muaj kev kub ntxhov xws li zim txwv no.

Cov lus qhia nyob hauv 2 txog kev teev hawm, puav leej yog qhia kom sawv daws txawj sib koom siab thiab saib xyuas tus kheej. Lo lus khuv leej, yog qhia kom sawv daws paub txog txoj kev hlub uas tsis muaj ciam. Leej niam pub txoj sia rau nws tus me nyuam, vim yog xav cog kev hlub uas muaj nqis tshaj txhua yam, tsis hais neeg los yog tsiaj. Tus kab mob COVID-19 no yog ib tug kab mob uas txaus ntshai thiab kuj yog ib qho kev ceeb toom kom sawv daws ras txog txoj kev hlub ntawm leej tib neeg, tsis hais phooj ywg los yog txheeb ze, kom sawv daws sib koom siab ua ib tsev neeg ntawm leej tib neeg. Kev sib koom siab koom tes yog qhov tsim nyog ua, kev sib nkag siab yog lub hom phiaj ntawm tus yam ntxwv xwm yeem.

Add new comment

1 + 1 =