COV NTSEEG NYOB NPES LUS YUAV NROG TSEEM HWV SIB KOOM UA IB SIAB.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau thov kom muab ib hnub los ua hnub thov Ntuj thiab yoo mov pub rau tsoom pej xeem Lis Npaas uas raug kev kub ntxhov hnub tim 4 lub 8 hli dhau los no. Tsis tas li ntawd, Vaj Qhia tau xa Tswv Qhia Parolin uas nws yog tus pwm tsav txawv teb chaws mus nyob Lis Npaas teb, ua tus sawv Vaj Qhia cev nyob nrog tsoom pej xeem Lis Npaas. Qhov no yog ib qho qhia tias Vaj Qhia txhawj xeeb txog tsoom pej xeem thiab khuv leej lawv, Vaj Qhia koom ib lub siab nrog lawv thiab pab txhawb lawv lub zog ntawm fab ntsuj plig. 
Ua ntej hnub yuav ua thaj txi Ntuj, mas Tswv Qhia Parolin tau ntsib cov Txiv Plig Lis Npaas uas yog cov sawv cev ntawm tsoom pej xeem Lis Npaas thiab cov thawj coj ntawm txhua txoj kev teev hawm nyob hauv lub tsev teev Ntuj Saint George Maronite, nyob Npes Lus. Tswv Qhia Parolin hais rau cov Txiv Plig thiab cov thawj coj ntawm txhua txoj kev teev hawm tias : nws txoj kev tuaj Lis Npaas teb zaum no, yog xav nrog tas ib tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob thoob ntiaj teb sib fim. Tswv Qhia hais ntxiv tias : Vaj Qhia cov lus thov Ntuj nyob hauv hnub uas muab los thov Ntuj pub rau tsoom pej xeem Lis Npaas, mas tas ib tsoom neeg ntseeg nyob thoob ntiaj teb puav leej zoo siab lees txais. Thov kom sawv daws tso siab rau cov tseem hwv Lis Npaas thiab. Tsis tas li ntawd, Tswv Qhia Parolin thov kom cov tseem hwv uas kav Lis Npaas teb muab siab rau txhawb nqa tsoom tub ntxhais hluas lub zog, vim cov tub ntxhais hluas yog kev thaj yeeb nyob hauv lub teb chaws yav tom ntej. 
Yog peb tsis ua, mas tsis muaj leej twg ua lawm. Peb yuav yeej txhua yam kev phem, yuav tsum yog txhawb nqa tsoom pej xeem kom txawj sib koom siab nyob hauv txoj kev sib hlub sib hwm thiab sib koom ua ib tug. Tswv Qhia Parolin hais tias Lis Npaas teb yog ib qho chaw nyob ntawm Niam Mab Liab, ntawm Huab Tais Yes Xus thiab nws cov Thwj Tim. Vim li ntawd, Niam Mab Liab, Huab Tais Yes Xus thiab nws cov Thwj Tim lub hwj chim yuav los ntxoov lawv. Thov kom cov tseem hwv muab kev cia siab rau tsoom pej xeem uas pluag txom nyem thiab saib lawv kom muaj nqis. Cov tseem hwv tsis txhob saib lawv tus kheej loj dua thiab yuav ua hauj lwm pab cov pej xeem txom nyem tiag tiag. Thov cov tseem hwv thiab tsoom pej xeem sib koom siab txhim kho Npes Lus thiab nqua hu kom lwm cov teb chaws txhob cia Lis Npaas teb nyob ib leeg. Tsim nyog sawv daws yuav sib koom siab thiab nyob ua ke sib hwm sib hlub thiaj yog Lis Npaas teb
.

 

Add new comment

2 + 3 =