Cov neeg Xis Laas Kas tsis ua hmoov tsuj xeeb hnub so, vim muaj kev tawm

Cov neeg Xis Laas Kas tsis ua hmoov tsuj xeeb hnub so, vim muaj kev tawm tsam

(Sri Lankans abandon holiday celebrations for protests)

 

Kev kub ntxhov ntawm kev lag luam ua teeb meem rau kev ua hmoov tsuj xeeb hauv tsev raws Xis Laas Kas kev kev cai raug ncua nyob hauv lub nroog Kos Loos Npos, ua rau tsoom pej xeem tsis txaus siab.

Cov neeg Xis Laas Kas ua kab ke hau mis thawj hnub hauv lub xyoo tshiab, tab sis cov khoom noj tsis muaj, Gas rauv taws thiab roj muaj tsis txaus. Xyoo no cov neeg tawm tsam tau muab tej kev cai ntawd coj tawm nraum zoo thiab ua nyob hauv lauj kaub av. Qhia txog teeb meem zim txwv no uas txhua txhia yim neeg yuav tau rauv taws cub. Cov tub tseem hwv kuj tsis pub toob xib ua hmoov tsuj xeeb rau cov yim neeg thiab tsis muaj kev xa lus foom hmoov zoo los ntawm tus thawj pwm tsav xws li yav tag los lawm, vim ntau xyoo tas los muaj kev xa lus foom hmoov zoo rau txhual ub xov tooj nyob thoob teb chaws.

Tam sim no Xis Laas tab tom hla txoj cai them nus nqis rau txawv teb chaws li ntawm 51,000 US dos las.

Add new comment

1 + 3 =