COV NEEG THOJ NAM SIB HAUM XEEB, SIB FAIB NOJ THIAB SAIB XYUAS

(Kws thau duab: Paul Haring CNS)

Feem ntau cov neeg thoj nam kheev kheev raug thuam tias yog cov neeg tsim teeb meem, tab sis hauv lub yeej thoj nam Jesuit Refugee Sevice (JRS) ua kom sawv daws pom tias : lawv muaj peev xwm tsim tej pab neeg coob coob nyob ua ke thiab sib haum xeeb, lawv txawj sib hlub thiab sib faib noj. 
Tswv Qhia Luis Antonio Tagle uas nws yog neeg Fis Lis Pees thiab yog tus thawj coj ntawm pab neeg tshaj Ntuj Lus tau tawm tswv yim hais txog tej yam xws tseeb (Centro Astalli), uas yog qhov JRS Is Tas Lias yuav hais txog nyob hauv xyoo 2021. 
Jesuit Refugee Sevice (JRS) txhim tsa xyoo 1980, kom tau ua hauj lwm pab neeg thiab pab txuag cov neeg thoj nam nyob thoob ntiaj teb txoj kev muaj vaj huam sib luag. Centro Astalli yog ib fab hauj lwm ntawm JRS nyob Is Tas Lias, thiab tau pab cov neeg thoj nam li ntawm 17,000 leej nyob rau tsaib no nyob hauv 8 lub yeej thoj nam. Raws tus zauv nyob hauv xyoo 2020, mas yog xyoo tim 40 ntawm JRS hais txog cov neeg thoj nam uas yuav tau txais kev pov hwm thiab lees txais lawv nyob hauv lub teb chaws. Xyoo tim 40 no JRS tseem soj ntsuam raws qab cov neeg thoj nam nyob hauv 56 lub teb chaws thoob ntiaj teb, lub caij tus kab mob Covid-19 sib kis no lawv puav leej tau txais kev saib xyuas nyob hauv cov yeej thoj nam. JRS tau nqis peev nyiaj txiag pab kev kawm ntaub kawm ntawv, xyaum hauj lwm rau cov tub ntxhais hluas thiab cov niam tsev. 

 

Add new comment

12 + 1 =