Cov neeg ntseeg nyob As Kas Nis Taas teb ntshai cov Taliban tua tsoom pej xeem

(Licas news photo)

Cov neeg ntseeg nyob As Kas Nis Taas teb ntshai thiab txhawj txog lawv lub neej yav tom ntej, vim Taliban los kav lub teb chaws lawm. Ua ntej yuav muaj kev tua neeg thiab caws hoob pob nyob As Kas Nis Taas, mas cov neeg ntseeg qee leej twb xub tau txais tej tsab xov tooj tso hem thawj.

Ib tug thawj coj cov neeg ntseeg hais tias : ua ntej cov Taliban yuav txeeb teb chaws thiab tuag neeg, mas lawv xav tias Taliban txoj kev tua neeg yog zoo li ib co tub sab, ces lawv yuav tsis kam lees txais tej yam lawv tau ua. Cov neeg ntseeg nyob As Kas Nis Taas teb muaj li ntawm 10,000 txog 12,000 leej, tab sis feem coob yog cov hloov ntawm kev teev hawm Islam los ua neeg ntseeg. Yog ib pawg ntseeg ntawm cov haiv neeg tsawg uas coob tshaj cov As Kas Nis Taas teb.

Coob leej txiv neej hais tias : kev ua lub neej nyob hauv Taliban txoj kev kav teb chaws, mas nyuab kawg rau cov neeg ntseeg. Vim thaum cov Taliban nkag mus hauv tej zej zog, mas lawv yuam txhua yim neeg mus teev hawm kev cai Islam, lawv ntiab cov hloov kev teev hawm Islam los ua neeg ntseeg. Qee thaj tsam nyob As Kas Nis Taas yav qaum teb, mas cov Taliban yuam kom lawv siv Islam txoj cai nruj kawg. Cov txiv neej yuav tsum tseg hwj txwv, cov poj niam tsis tuaj yeem tawm mus nraum zoov, yog tias tsis muaj ib tug txiv neej nrog. Ces zoo li tsoom pej xeem lub neej tsis muaj kev tso siab li. Cov neeg ntseeg coob leej ntshai tsam cov Taliban ntes lawv cov me nyuam xws li nyob Nis Zes Lias teb thiab Xis Lias teb. Cov me nyuam ntxhais yuav raug quab yuam yuav nrog cov tub rog Taliban thiab cov me nyuam tub yuav raug quab yuam mus ua tub rog.

Raws li lub Leej Haum Kuj hais, hnub tim 21 lub 5 hlis muaj ze ntawm 100,000 tus neeg pib khiav ua thoj nam tawm hauv As Kas Nis Taas teb.

Add new comment

12 + 6 =